佛缘网
佛缘网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第五卷 南本大般涅槃经注音

导读:第五卷 南本大般涅槃经四相品第七之下尔时,迦葉菩萨白佛言:“世尊,如佛所说,诸佛世尊有秘密藏,是义不然。何以故?诸佛世尊唯有密语,无有密藏。譬如幻主机关木人,...

第五卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第五卷

 


xiāngpǐnzhīxià


ěrshí  jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  zhūshìzūnyǒucáng  shìrán    zhūshìzūnwéiyǒu  yǒucáng  huànzhǔguānrén  rénsuījiànshēnyǎng  zhīnèiér使shǐzhīrán  ěr  xiánlìngzhòngshēngzhījiàn  yǘndāngyánzhūshìzūnyǒucáng ?”


zànjiā :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  suǒyán  láishízhīcáng    qiūmǎnyüè  chùkōngxiǎn  qīngjìng  rénjiējiàn  láizhīyánshì  kāixiǎn  qīngjìng  rénjiěwèizhīcáng  zhìzhělemíngcáng 


 shànnán  yǒurénduōjīnyínzhìliàng亿  xīnqiānlìnkěnhuìshīzhěngpínqióng  shìnǎimíngcáng  láiěr  biānjiéliàngmiàozhēnbǎo  xīnqiānlìn  chánghuìshīqièzhòngshēng  yǘndāngyánláicáng 


 shànnán  yǒurénshēngēn  huò  shǒu    xiūchǐlìngrénjiàn  rénjiànmíngwéicáng  láiěr  suǒyǒuzhèngqüēlìngrénjiàn  yǘndāngyánláicáng 


 shànnán  pínrénduōréncái  wèizhàizhǔyǐnxiàn  míngwéicáng  láiěr  qièzhòngshēngshì  suīzhòngshēngchūshìzhīércáng    héngzhòngshēngshēngxiǎng  érwéiyǎnshuōshàng 


 shànnán  zhǎngzhěduōyǒucáibǎo  wéiyǒu  xīnshènàizhòng  qíngshè  suǒyǒuzhēnbǎoyòngshìzhī  láiěr  shìzhūzhòngshēngtóng 


 shànnán  shìjiānrén  nángēnchǒulòuè  míngwéicáng  láiěr  yǒngduàngēn  gēnsuǒcáng 

 shànnán  luóménsuǒyǒulùn  zhōnglìngchà  shè  shǒutuóděngwén    lùnzhōngyǒuguòè  láizhèngshì  chūzhōnghòushàn  shìmíngwéicáng 


 shànnán  zhǎngzhěwéiyǒu  xīnchángniànliánài  jiāngshīsuǒlìngshòuxüé  chéngxǘn便biànjiānghuán  àiniàn  zhòuyīnqínjiàobàn  érjiàohuìjiāluólùn    yòuzhì  wèikān  shànnán  jiǎ使shǐzhǎngzhějiàobàn  shìérshínénglezhījiāluólùn ?”


   shìzūn 。”


 shìzhǎngzhěshìsuǒyǒucáng ?”


   shìzūn    ziniányòuwèishuō  lìnérxiànshì  suǒzhě  ruòyǒulìnzhīxīn  nǎimíngwéicáng  láiěr  yǘndāngyánláicáng ?”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  suǒyán :‘ ruòyǒuchēnxīn    qiānlìn  nǎimíngwéicáng  láiyǒuchēnxīn  yǘnmíngcáng ?’ shànnán  zhǎngzhě  wèilái  yánzhě  wèiqièzhòngshēng  láiděngshìqièzhòngshēngyóu  jiàozhě  wèishēngwén  bànzhě  wèijiǔjīng  jiāluólùnzhě  suǒwèifāngděngchéngjīngdiǎn  zhūshēngwényǒuhuì  shìláiwéishuōbànjiǔjīngdiǎn  érwèishuōjiāluólùnfāngděngchéng  shànnán  zhǎngzhě  zhǎng  kānrènxüé  ruòwèishuōjiāluólùn  míngwéicáng  ruòzhūshēngwényǒukānrèn  néngshòuchéngjiāluólùn  láiwèishuōzhě  yánláiyǒucáng  láiěr  shìláiyǒucáng  zhǎngzhějiàobàn  wéiyǎnshuōjiāluólùn  shì  wèizhūshuōbànjiǔjīng  wéiyǎnshuōjiāluólùn  suǒwèiláichángcúnbiàn 


   shànnán  xiàyüè  xīngyǘnléi  jiàngzhù  lìngzhūnóngxiàzhǒngzizhěduōhuòguǒshí  xiàzhòngzhěsuǒshōuhuò  suǒhuòzhěfēilóngwángjiù  érlóngwángsuǒcáng  shì  jiàng  nièpánjīng 》, ruòzhūzhòngshēngzhǒngshànzizhěhuìguǒ  shànzizhěsuǒhuò  suǒhuòzhěfēiláijiù  ránláishísuǒcáng 。”


jiāyán :“ jīndìngzhīláishìzūnsuǒcáng  suǒshuō  jiāluólùnwèiláichángcúnbiàn  shìrán    shuō 


 zhūyüánjüé  shēngwénzhòng 


yóushèchángshēn  kuàngzhūfán 


 jīnzhěnǎishuōchángcúnbiàn  shìyǘn ?”


yán :“ shànnán  wèiqièshēngwénjiàobànérshuōshì  yòushànnán  wángmìngzhōng  bēihàoliàn  néngshèng  láizhìsuǒ  wènyán :‘ wáng  bēiàonǎonǎizhì ?’ wángyán :‘ shìzūn  guódàirénmǒumìngzhōng  jiǎ使shǐyǒunénglìngmìngháiběnzhě  dāngshèguó  xiàng    zhēnshēnmìngbàozhī 。’ yán :‘ wáng  qiěchóunǎoyōubēi  qièzhòngshēng寿shòumìngjìnzhěmíngzhīwéi  zhū  yüánjüé  shēngwénshàngshèshēn  kuàngfán !’ shànnán  wèiwángjiàobànérshuōshì  jīnwéizhūshēngwénshuōjiāluólùn  wèiláichángcún  yǒubiàn  ruòyǒurényánláicháng  yǘnshìrénshéduòluò ?”


jiāyán :“ suǒshuō 


 suǒ  shízhī 


niǎofēikōng  xǘn 


 shìyǘn  shìzūn  zhòngzhōng  shéimíngwéisuǒ  shéimíngshízhī  shéixíngkōngxǘn  érzhěwéizhìfāng ?”


yán :“ jiā  zhěmíngyüēcáibǎo  shànnán  yǒuèrzhǒng  zhě  yǒuwéi  èrzhě  wéi  yǒuwéizhěshēngwénxíng  wéizhěláixíng  shànnán  sēngèrzhǒng  yǒuwéi  wéi  yǒuwéisēngzhěmíngyüēshēngwén  shēngwénsēngzhěyǒu  suǒwèi  fēizhī  zàng  yánchǐ  xiǎozhūdòu  ruòyǒushuōyánláitīng使shǐshìzhī  shéjüǎnsuō  zhūsuǒyǒushēngwénmíng  míngwéishízhī  ruòyǒutānshímíngzhī  tānshízhěshìmíngzhī  nánxǘnzhě  jìnshàngzhīdào  shuōshìrénsuīzhì 。”


jiāyán :“ ruòyǒuwéisēngshàng  kuàngwéisēng  wéisēngzhěshìlái  láiyǘndāngyǒu  zhěmíngwéicáng  shìláifányǒusuǒshuō  suǒ  yǘnmíngcáng  xǘnzhěsuǒwèinièpán  nièpánzhīzhōng  yǒuyüèxīngchénzhū宿  hánfēng  shēnglǎobìng  èrshíyǒu  zhūyōuzhūfánnǎo  shìnièpán  láizhùchù  chángbiàn  shìyīnyüán  láizhìshìsuōluóshùjiān  nièpánérbānnièpán 。”


gàojiā :“ suǒyánzhě  xìng广guǎng  yóuyǒurén寿shòumìngliàng  míngzhàng  shìrénruònéngānzhùzhèng  míngrénzhōngshèng  suǒshuōrénjüé  wèirényǒu  wèiduōrényǒu  ruòrénwéizuìshèng  suǒyánnièpánzhězhūchuāngyóu  shànnán  yǒurénwéijiànsuǒshè  duōshòutòng  zhíliángwéijiàn  miàoyào  lìngtòngdeshòuān  shì便biànyóuchéngzhūluò  suíyǒuhuànchuāngyóuzhīchù  wǎngsuǒwéiliáozhòng  shànnán  láiěr  chéngděngzhèngjüé  wèiwáng  jiànyánnǎozhòngshēngliàngjiézhōngbèiyínchīfánnǎojiànshòuqiè  wèishìděngshuōchéngjīnggānyào  liáozhì  zhìfāngyǒuzhūfánnǎojiànzhīchù  shìxiànzuòwéiliáozhì  shìmíngyüēbānnièpán  bānnièpánzhěmíngjiětuōchù  suíyǒudiàozhòngshēngzhīchù  láizhōngérzuòshìxiàn  shìzhēnshíshènshēn  míngnièpán 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìjiānshīnéngliáozhìqièzhòngshēngchuāngyóubìng ?”


 shànnán  shìjiānchuāngyóufányǒuèrzhǒng  zhě  zhì  èr  zhì  fánzhìzhě  néngzhì  zhìzhě  néngzhì 。”


jiāyán :“ yánzhě  láiwéiyánzhìzhòngshēng  ruòyánzhì  shìzhūzhòngshēngzhōngyǘnyǒuwèinéngnièpánzhě  ruòwèi  yǘnláishuōyánzhìjìng  zhìfāng ?”


 shànnán  yánnèizhòngshēngyǒuèr  zhě  yǒuxìn  èrzhě  xìn  yǒuxìnzhīrénmíngzhì    dìngdenièpánchuāngyóu  shìshuōzhìyánzhūzhòngshēng  xìnzhīrénmíngchǎn  chǎnzhěmíngzhì  chúchǎn  zhì  shìnièpán  míngchuāngyóu 。”

 shìzūn  děngmíngnièpán ?”


 shànnán  nièpánzhě  míngwéijiětuō 。”


jiāyán :“ suǒyánjiětuō  wéishì  wéifēi ?”


yán :“ shànnán  huòyǒushì  huòfēishì  yánfēizhě  shìshēngwén  yüánjüéjiětuō  yánshìzhě  shìzhūláijiětuō  shànnán  shìjiětuōfēi  láiwéizhūshēngwénshuōwéifēi 。”


 shìzūn  shēngwén  yüánjüéruòfēizhě  yǘndezhù ?”


 shànnán  fēixiǎngfēifēixiǎngtiānfēi  shuōwéifēi  ruòrénnányán :‘ fēixiǎngfēifēixiǎngtiānruòfēizhě  yǘndezhùláijìnzhǐ ?’ shìzhī  zhūjìngjiè  fēizhūshēngwén  yüánjüésuǒzhī  jiětuōěr  fēi  shuōwéifēi  xiǎngfēixiǎng  shuōwéifēixiǎng  shìzhī  zhūjìngjiè  fēizhūshēngwén  yüánjüésuǒzhī 。”


ěrshí  jiābáiyán :“ shìzūn  wéiyüànāimǐn  zhòngchuí广guǎngshuōbānnièpánxíngjiětuō 。”


zànjiā :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  zhēnjiětuōzhě  míngyüēyüǎnqiè  ruòzhēnjiětuōzhū  yǒushēng    shēng  zhēnjiětuōzhěshì  shìjiětuōmíngyüēshēng 


 jiā    xìngqīngjìng  láiěr  fēiyīnérshēng  xìngqīngjìng  suǒshìxiànyǒuzhě  wèihuàzhūzhòngshēng  zhēnjiětuōzhěshìlái  lái  jiětuōèrbié  chūnyüèxiàzhūzhǒngzi  nuǎnrùnxǘn便biànchūshēng  zhēnjiětuōzhěshì 


 yòujiětuōzhě  míngyüē  shìjiětuō  jiětuōshìlái  láishì  fēizuòsuǒzuò  fánshìzuòzhě  chéngguōlóuguàn  zhēnjiětuōzhěshì  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  wéi  táoshīzuòhái  jiětuōěr  zhēnjiětuōzhěshēngmiè  shìjiětuōshìlái  láiěr  shēngmiè  lǎo  huài  fēiyǒuwéi  shì  míngyüēlái  nièpán  lǎoyǒuděng  lǎozhěmíngwéiqiānbiàn  báimiànzhòu  zhěshēnhuàimìngzhōng  shìděngjiětuōzhōng  shìshìmíngjiětuō  láibáimiànzhòuyǒuwéizhī  shìláiyǒulǎo  yǒulǎo  yǒu 


 yòujiětuōzhě  míngyüēbìng  suǒwèibìngzhě  bǎibìngwàiláiqīnsǔnshēnzhě  shìchù  míngjiětuō  bìngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  láibìng  shìshēnyǒubìng  shìbìngshìlái  zhěmíngyüēshēnhuàimìngzhōng  shìchùshìgān  shìgānzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  láichéngjiùshìgōng  yǘndāngyánláicháng  ruòyáncháng  yǒushìchù  shìjīngāngshēnyǘncháng  shìláimíngmìngzhōng  láiqīngjìngyǒugòuhuì  láizhīshēnfēitāisuǒ  fēntuóběnxìngqīngjìng  láijiětuōshì  shìjiětuōshìlái  shìláiqīngjìnggòu 


 yòujiětuōzhě  zhūlòuchuāngyóuyǒng  láiěr  yǒuqièzhūlòuchuāngyóu 


 yòujiětuōzhě  yǒudòuzhèng  rén  jiànyǐnshí  shēngtānduóxiǎng  jiětuōěr 


 yòujiětuōzhě  míngyüēānjìng  fánrényán :‘ ānjìngzhě  wèishǒuluó 。’ shìzhīyánshìwàng  zhēnānjìngzhějìngjiětuō  jìngjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēānyǐn  duōzéichùmíngānyǐn  qīngzhīchùnǎimíngānyǐn  shìjiětuōzhōngyǒuwèi  míngānyǐn  shìānyǐnzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  láizhěshì 


 yòujiětuōzhě  yǒuděng  yǒuděngzhě  zhūguówángyǒulínguóděng  zhēnjiětuōzhěshì  děngzhě  wèizhuànlúnshèngwáng  néngděng  jiětuōěryǒuděng  děngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìláizhuǎnlúnwáng  shìláiyǒuděng  yǒuděngzhěyǒushìchù 


 yòujiětuōzhě  míngyōuchóu  yǒuyōuchóuzhě  guówángwèinánqiánglínérshēngyōuchóu  jiětuōzhěshìshì  huàiyüànyōu  jiětuōěrshìyōuwèi  yōuwèizhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyōu  rén  wéiyǒucóngyüǎnxíng  dexiōngwèn  wénzhīchóu  hòuwénhuó便biànshēnghuān  jiětuōzhōngshìshì  yōuzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  yǒuchéngòu  chūnyüè  méizhīhòu  fēngchén  jiětuōzhōngshìshì  chénzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  shèngwángzhōngmíngzhūyǒugòuhuì  jiětuōxìngshìyǒugòuhuì  gòuhuìzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 zhēnjīnxìng  shāshí  nǎimíngzhēnbǎo  yǒurénzhīshēngcáixiǎng  jiětuōxìngshìzhēnbǎo  zhēnbǎozhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 píng  érshēng  jīngāngbǎopíngshì  jiětuōzhě  jīngāngbǎopíngzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  shìláishēnhuài  shēngzhě  zi  zhìshèngzhōngbàolièchūshēng  jiětuōzhěshìshì  jīngāngzhēnbǎozhīpíngshēng  jiǎ使shǐliàngbǎiqiānrénzhònggòngshèzhī  nénghuàizhě  shēngzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 pínqióngrén  wèisuǒ  jiāsuǒzhàngshòuzhū  jiětuōzhōngshìshì  yǒuzhài  yóuzhǎngzhěduōyǒucáibǎo  liàng亿shù  shìzài    jiětuōzhěshì  duōyǒuliàngcáizhēnbǎo  shìzài  yǒusuǒ  suǒzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 

 yòujiětuōzhě  míngqiè  chūnshè  xiàshítián  dōngchùlěng  zhēnjiětuōzhōngyǒushìshìshì  qièzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  yòuqièzhě  yǒurénbǎoshíròuéryǐn  shìrénwéijìnjiǔ  zhēnjiětuōzhōngshìshì  shìrénruòdegānliángyàosuǒhuàndechú  zhēnjiětuōzhěshì  gānliángyàozhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  yǘnqiè  qiè  fánmàngāoérzuòshìniàn :‘ qièzhōngshéinénghài ?’ 便biànzhuōchíshéchóng  dāngzhīshìrénjìn寿shòumìng便biànhèng  zhēnjiětuōzhōngshìshì  qièzhězhuànlúnwángsuǒyǒushénzhū  néngjiéqiāngjiǔshíliùzhǒngzhūchóngděng  ruòyǒuwénshìshénzhūxiāngzhě  zhūxiāomiè  zhēnjiětuōzhěshì  jiēyüǎnèrshíyǒu  xiāomièzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  yòuqièzhěkōng  jiětuōěr  kōngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  yòuqièzhě  jìngāncǎoránzhūdēnghuǒ  jìnchìrán  zhēnjiětuōzhōngshìshì  yòuqièzhěyüèzhòngshēng  jiětuōěr  zhūzhòngshēngyǒuqiè  yǒuqièzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngdòng  yóuyüànqīn  zhēnjiětuōzhōngshìshì  yòudòngzhě  zhuànlúnwánggèngshèngwángwéiqīnyǒu  ruògèngyǒuqīnshìchù  jiětuōěr  gèngyǒuqīn  ruòyǒuqīnzhěshìchù  wángqīnzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  láizhěshì  yòudòngzhě  shòurǎn  jiětuōěr  yòudòngzhěshīhuá  lìngyǒuchòuqīngzhěyǒushìchù  jiětuōěr  lìngyǒuchòuzhūzhěshìchù  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngwéiyǒu  shuǐzhōngshēngliánhuáfēiwéiyǒu  huǒzhōngshēngzhěshìnǎiyǒu  yǒurénjiànzhī便biànshēnghuān  zhēnjiětuōzhěshì  yǒujiànzhě  xīnshēnghuān  yǒuzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  láizhěshìshēn  yòuyǒuzhěyīngér  齿chǐwèishēng  jiànjiànzhǎngránhòunǎishēng  jiětuōěr  shēngshēng 


 yòujiětuōzhě  míngyüē  yǒudìng  dìngzhě  chǎnjiūjìng  fànzhòngjìnzhěchéngdào  yǒushìchù    shìrénruòzhèngzhōngxīnjìngxìn  ěrshí便biànmièchǎn  ruòdezuòyōusāizhě  shìdenéngmièchǎn  fànzhòngjìnzhěmièzuì  chéng  shìruòyándìngchéngdào  yǒushìchù  zhēnjiětuōzhōngdōushìmièjìnzhīshì  yòuzhě  duòjiè  jièxìngzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  yòuchǎnruòjìnmièzhě  dechēngchǎn  děngmíngwéichǎn  chǎnzhě  duànmièqièzhūshàngēnběn  xīnpānyüánqièshàn  nǎizhìshēngniànzhīshàn  zhēnjiětuōzhōngdōushìshì  shìshìzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngliàng    liàngzhī  zhēnjiětuōzhěshì  hǎiliàng  jiětuōěr  liàng  liàngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngliàng  zhòngshēngduōyǒubào  jiětuōěr  yǒuliàngbào  liàngbàozhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngwéi广guǎng  hǎiděngzhě  jiětuōěr  néngděng  děngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēzuìshàng  kōngzuìgāo  jiětuōěr  zuìgāo  gāozhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngnéngguò  shīzisuǒzhùzhīchù  qièbǎishòunéngguòzhě  jiětuōěr  yǒunéngguò  néngguòzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 

 yòujiětuōzhě  míngwéishàng  běifāng  zhūfāngzhōngshàng  jiětuōěr  wèiyǒushàng  yǒushàngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngshàngshàng  běifāngzhīdōngfāng  wèishàngshàng  jiětuōěr  yǒushàngshàng  shàngshàngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēhéng  réntiānshēnhuàimìngzhōng  shìmíngyüēhéng  fēihéng  jiětuōěr  fēishìhéng  fēihéngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüējiānshí  tuóluó  zhāntán  chénshuǐ  xìngjiānshí  jiětuōěr  xìngjiānshí  xìngjiānshízhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüē  zhúwěi  kōngshū  jiětuōěr  dāngzhījiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míng  qiángwèibèizhì  wénméngzàishàngzhǐzhùyóu  ruòzhì  cǎihuàdiāoshì  chóngwéncǎixiāng  便biànzhù  shìzhùzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēbiān  luòjiēyǒubiānbiǎo  jiětuōěr  kōngyǒubiān  jiětuōěr  yǒubiān  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngjiàn  kōngzhōng  niǎonánjiàn  shìnánjiànzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēshènshēn    shēngwén  yüánjüésuǒnéng  néngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  yòushènshēnzhě  zhūzhīsuǒgōngjìng  xiàogòngyǎng  gōngshènshēn  gōngshènshēnzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngjiàn  yǒurénxiàndǐng  jiětuōěr  shēngwén  yüánjüésuǒnéngjiàn  néngjiànzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngshèzhái  kōngyǒushězhái  jiětuōěr  yánshèzháizhěèrshíyǒu  yǒushězháizhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míng  āguǒ  rénchí  jiětuōěr  chí  chízhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngzhí  huànzhíchí  jiětuōěr  zhíchí  zhíchízhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  yǒushēn  yǒurén  shēngchuānglàizhūyōng  diānkuánggān  zhēnjiětuōzhōngshìbìng  shìbìngzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngwéiwèi  wèi  jiětuōěr  wéiyǒuwèi  shìwèizhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēqīngjìng  shuǐ  chéngtíngqīngjìng  jiětuōěr  chéngtíngqīngjìng  chéngtíngqīngjìngzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēwèi  kōngzhōng  wèiqīngjìng  wèiqīngjìngzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēchúqüè  mǎnyüè  zhūyǘn  jiětuōěr  zhūyǘn  zhūyǘnzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüējìng  yǒurén  bìngchú  shēndejìng  jiětuōěr  shēndejìng  shēndejìngzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  shìpíngděng  tián  shéshǔlángyǒushāxīn  jiětuōěr  yǒushāxīn  shāxīnzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  yòupíngděngzhě  děngxīnzi  jiětuōěr  xīnpíngděng  xīnpíngděngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngchù  yǒurén  wéishàngmiàoqīngjìngzhái  gèngchù  jiětuōěr  yǒuchù  chùzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēzhī  rén  zhígānzhuàn  shízhīyàn  jiětuōěr  shí  gèngsuǒ  gèngsuǒzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēduànjüé  rénbèi  duàndetuō  jiětuōěr  duànjüéqièxīnjié  shìduànzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngdàoàn    yǒuàn  jiětuōěr  suīànéryǒuàn  yǒuànzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüērán  hǎi  shuǐfànzhǎng  duōzhūyīnshēng  jiětuōěr  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēměimiào  zhòngyào    wèi  jiětuōěr  wèigān  wèigānzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  chúzhūfánnǎo  liáng  zhūyào  shànliáozhòngbìng  jiětuōěr  néngchúfánnǎo  chúfánnǎozhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 

 yòujiětuōzhě  míngyüē  xiǎoshè  róngduōrén  jiětuōěr  duōsuǒróngshòu  duōsuǒróngshòuzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngmièzhūài  yín  rén  duōzhūài  jiětuōěr  shìjiětuōshìlái  láishìyǒutān  chēnhuì  chī  jiāomànděngjié 


 yòujiětuōzhě  míngyüēài  àiyǒuèrzhǒng    饿èguǐài  èrzhě  ài  zhēnjiětuōzhě  饿èguǐài  liánmǐnzhòngshēngyǒuài  shìàizhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě    suǒ  shìjiětuōshìlái  láizhěshì 


 yòujiětuōzhě  shìmièjìn  zhūyǒutān  shìjiětuōshìlái  láizhěshì 


 yòujiětuōzhě  shìjiù  néngjiùqièzhūwèizhě  shìjiětuōshìlái  láizhěshì 


 yòujiětuōzhě  shìguīchù  ruòyǒuguī  shìjiětuō  qiú  yǒurénshìwáng  qiú  suīwáng  yǒudòngzhuǎn  jiětuōzhě  yǒudòngzhuǎn  dòngzhuǎnzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  láizhěshì 


 yòujiětuōzhě  míngyüēzhái  yǒurén  xíngkuàngyǒuxiǎnnán  jiětuōěr  yǒuxiǎnnán  xiǎnnánzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  shìsuǒwèi  shīziwáng  zhūbǎishòushēngwèi  jiětuōěr  zhūzhòngshēngwèi  wèizhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  yǒuxiá  ài  nǎizhìshòuèrrénbìngxíng  jiětuōěr  shìjiětuōshìlái  yòuyǒu  yǒurén  wèiduòjǐng  jiětuōěr  shìjiětuōshìlái  yòuyǒu  hǎizhōng  shèhuàixiǎochuándejiānláochuán  chéngzhīhǎizhìānyǐnchù  xīnkuài  jiětuōěr  xīnkuài  kuàizhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  zhūyīnyüán  yīndelào  yīnlàode  yīnde  zhēnjiětuōzhōngdōushìyīn  shìyīnzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  néngjiāomàn  wángmànxiǎowáng  jiětuōěr  shìjiětuōshìlái  láizhěshì 


 yòujiětuōzhě  zhūfàng  wèifàngzhě  duōyǒutān  zhēnjiětuōzhōngyǒushìmíng  shìmíngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  néngchúmíng  shàngmiào  chúzhūhuì  nǎimíng  jiětuōěr  chúmíng  shēngzhēnmíng  shìzhēnmíngzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngwéijìng  chúnèr  kōngxiàng    jiětuōěr  èr  èrzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngwéijiānshí  zhúwěi    jīnggānkōngérjiānshí  chúlái  réntiānjiējiānshí  zhēnjiětuōzhěyüǎnqièzhūyǒulòuděng  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngnéngjüélezēng  zhēnjiětuōzhěshì  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngshèzhūyǒu  yǒurén  shíér  jiětuōěr  shèzhūyǒu  shèzhūyǒuzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüējüédìng  shīhuáxiāng  zhōng  jiětuōěr  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēshuǐ  shuǐ  zhūshèngnéngrùnqiècǎozhǒngzi  jiětuōěr  néngrùnqièyǒushēngzhīlèi  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēwéi  yǒumén  tōng  jīnxìngzhīchù  jīn  jiětuōěr  mén  xiūzhězhōng  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēwéishàn  suízhúshī  shànfèngjiàochìmíngwéishàn  jiětuōěr  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngchūshì  qièzuìwéichūguò  zhòngwèizhōng  zuìshèng  jiětuōěr  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēdòng  ménkǔn  fēngnéngdòng  zhēnjiětuōzhěshì  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngtāo  hǎi  shuǐtāo  jiětuōěr  shìjiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  gōng殿diàn  jiětuōěr  dāngzhījiětuōshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēsuǒyòng  yántánjīn  duōyǒusuǒrèn  yǒunéngshuōshìjīnguòè  jiětuōěr  yǒuguòè  yǒuguòèzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 

 yòujiětuōzhě  shèyīngérxíng  rén  shèxiǎoérxíng  jiětuōěr  chúshèyīn  chúshèyīnzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüējiūjìng  bèizhěcóngdejiě  qīngjìngránhòuhuánjiā  jiětuōěr  jìngqīngjìng  jìngqīngjìngzhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngzuò  zuòzhě  tān  chēnhuì  chī  yǒurényǐnyào  wèichúyào  de  chú  shēndeān  jiětuōěr  zhūfánnǎojiézhī  shēndeān  míngzuò  zuòzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngduànzhǒngshéfánnǎo  duànfánnǎozhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngzhūyǒu  mièqiè  qiè  yǒngduàntān  chēnhuì  chī  duànqièfánnǎogēnběn  gēnběnzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngduànqièyǒuwéizhī  chūshēngqièlòushàn  duànsāizhūdào  suǒwèiruò  fēifēi  wéiduànzhù  duànjiàn  jiànzhěmíngwéixìng  xìngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngkōngkōng  kōngkōngzhě  míngsuǒyǒu  suǒyǒuzhě  shìwàidàojiǎnziděngsuǒjiětuō  érshìjiǎnshíjiětuō  míngkōngkōng  zhēnjiětuōzhěshì  kōngkōng  kōngkōngzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngkōngkōng  shuǐ  jiǔ    lào    děngpíng  suīshuǐ  jiǔ  lào    shí  yóumíngwéishuǐděngpíng  érshìpíngděngshuōkōngkōng  ruòyánkōngzhě  deyǒuxiāngwèichù  ruòyánkōng  éryǒushuǐjiǔděngshí  jiětuōěr  shuōfēi  shuōkōngkōng  ruòyánkōngzhě  deyǒuchángjìng  ruòyánkōng  shéishòushìchángjìngzhě  shì  shuōkōngkōng  kōngzhě  wèièrshíyǒuzhūfánnǎo  qiè  qièxiàng  qièyǒuwéixíng  pínglào  míngwéikōng  kōngzhě  wèizhēnshíshàn  chángjìng  dòngbiàn  yóupíngxiāngwèichùmíngkōng  shìjiětuōpíng  píngyüányǒuhuài  jiětuōěr  huài  huàizhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 


 yòujiětuōzhě  míngyüēài  yǒurén  àixīnwàngshìhuányīn  fàntiānwáng  zàitiānwáng  jiětuōěr  ruòdechéngānòuduōluósānmiǎosān  ài  àizhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  ruòyánjiětuōyǒuàizhě  yǒushìchù 


 yòujiětuōzhě  duànzhūyǒutān  duànqièxiàng  qiè  qièfánnǎo  qièshēng  qièyīnyüán  qièguǒbào  shìjiětuōshìlái  láishìnièpán  qièzhòngshēngwèishēngzhūfánnǎo  shòusānguī  qǘn鹿  wèilièshī  demiǎn  ruòtiàoguī  shìsāntiàosānguī  sāntiàodeshòuān  zhòngshēngěr  wèièlièshīshòusānguī  sānguīān  shòuānzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái  láizhěshìnièpán  nièpánzhěshìjìn  jìnzhěshìxìng  xìngzhěshìjüédìng  jüédìngzhěshìānòuduōluósānmiǎosān 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  ruònièpán  xìng  jüédìng  láishìzhě  yǘnshuōyányǒusānguī ?”


gàojiā :“ shànnán  qièzhòngshēngwèishēngqiúsānguī  sānguīzhīxìng  jüédìng  nièpán  shànnán  yǒumíng  yǒumíng  míngzhě  cháng  cháng  qiūsēngcháng  nièpánkōngjiēshìcháng  shìmíngmíng  míngzhě  míngwéijüé  míngjüé  sēngmíng  nièpánmíngjiětuō  kōngmíngfēishàn  míngài  shìwéimíng 

 shànnán  sānguīzhěshì  míng  yǘnwéi  shìgào :‘ jiāotán  gòngyǎng  dānggòngyǎngsēng  ruògòngyǎngsēng  gòngyǎngsānguī 。’ yán :‘ zhòngsēngzhīzhōng    yǘnshuōyángòngyǎngzhòngsēnggòngyǎngsānguī ?’ gàoyán :‘ suí  gòngyǎng  wèijiětuō  gòngyǎng  zhòngsēngshòuzhě  gòngyǎngsēng 。’ shànnán  shìsānguīdewéi  shànnán  láihuòshíshuōwéisān  shuōsānwéi  shìzhī  zhūjìngjiè  fēishìshēngwén  yüánjüésuǒzhī 。”


jiāyán :“ suǒshuō  jìngānmíngnièpánzhě  shìyǘn  nièpánzhě  shěshēnshèzhì  ruòshěshēnzhì  shéidāngshòu ?”


yán :“ shànnán  yǒurén  shíxīnmēn  chūwài  de  érhuíhuán  tóngbànwènzhī :‘ jīnsuǒhuàn  jìngwéichà  érláihuán 。’ yán :‘ chā  shēndeān 。’ láiěr  jìngyüǎnèrshíyǒu  yǒngdenièpánānzhīchù  dòngzhuǎn  yǒujìnmiè  duànqièshòu  míngshòu  shìshòu  míngwéicháng  ruòyánláiyǒushòuzhě  yǒushìchù  shìjìngzhěshìnièpán  nièpánzhězhēnjiětuō  zhēnjiětuōzhěshìlái 。”


jiāyán :“ shēngmièshìjiětuō ?”


 shì  shì  shànnán  shēngmièshìjiětuō  shìjiětuōshìlái 。”


jiāyán :“ ruòshēngmièshìjiětuōzhě  kōngzhīxìngshēngmièyīngshìlái  láixìngshìjiětuō 。”


gàojiā :“ shànnán  shìshìrán 。”


 shìzūn  rán ?”


 shànnán  jiālánmìngmìngniǎo  shēngqīngmiào  nìngtóngqüèyīn ?”


   shìzūn  qüèzhīshēng  mìngmìngděng  bǎiqiānwànbèi  wéi 。” jiāyán :“ jiālánděng  shēngwēimiào  shēntóng  láiyǘnzhīqüè  jièshān  kōngshì  jiālánshēng  shēng  qüèzhīyīn 。”


ěrshí  zànjiā :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  jīnshànjiěshènshēnnánjiě  láiyǒushíyīnyüán  yǐnkōngjiětuō  shìjiětuōshìlái  zhēnjiětuōzhě  qièréntiānnéngwéi  érkōngshífēi  wèihuàzhòngshēngkōngfēiwéi  dāngzhījiětuōshìlái  láizhīxìngshìjiětuō  jiětuō  láièrbié 


 shànnán  fēizhě  zhīyǐn  yǒuyīnyüándeyǐn  jīngzhōngshuō  miànmàoduānzhèngyüèchéngmǎn  báixiàngxiānjiéyóuxüěshān  mǎnyüèdetóngmiàn  xüěshāndeshìbáixiàng  shànnán  zhēnjiětuō  wèihuàzhòngshēngzuòěr  zhū  zhīzhūxìng  jiēshì 。”


jiāyán :“ yǘnláizuòèrzhǒngshuō ?”


yán :“ shànnán  yǒurénzhíchídāojiàn  chēnhuìxīnhàilái  láiyüèhuìhèn  shìréndāngdehuàiláishēnchéngzuì ?”


   shìzūn    láishēnjièhuài  suǒzhě  shēnwéiyǒuxìng  xìngzhīxìnghuài  shìrényǘnnénghuàishēn  zhíěxīnchéngjiàn  shìyīnyüán  yǐnzhū  zhīshí 。”


ěrshí  zànjiā :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  suǒshuō  jīnshuō  yòushànnán  èrénhài  zhùtiánzàixià  wèisòngshí  rénjiàn  xǘnshēnghàixīn  便biànqiándāo  shízhī  táozhōng  rénchídāo  ràobiānzhuó  zhuóhuānshēnghàixiǎng  xǘnchū  háizhìjiāzhōng  yǘn  shìrénchéngjiùjiànzuì ?”


 shìzūn  dìngshuō    ruòshuōyǒuzuì  shēnyīnghuài  shēnruòhuài  yǘnyányǒu  ruòshuōzuì  shēngshāxiǎng  xīn怀huáihuān  yǘnyán  shìrénsuīzuì  érshì  shìyīnyüán  yǐnzhū  zhīshí 。”


zànjiā :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  shìyīnyüán  shuōzhǒngzhǒngfāng便biànjiětuō  suīliàngāsēng  érshíwéi  huòyǒuyīnyüánshuō  huòyǒuyīnyüányǐn  shìjiětuōchéngjiùshìliànggōngnièpánzhě  nièpánláiyǒushìliànggōng  shìděngliànggōngchéngjiùmǎn  míngnièpán 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  jīnshǐzhī  láizhìchù  wèiyǒujìn  chùruòjìn  dāngzhī寿shòumìngyīngjìn 。”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  jīnshànnéngchízhèng  ruòyǒushànnán  shànrén  duànfánnǎozhūjiézhě  dàngzuòshìchízhèng 。”