佛缘网
佛缘网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第五卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第五卷分别根品第二之三如是已辩得非得相。同分者何。颂曰同分有情等论曰。有别实物名为同分。谓诸有情展转类等。本论说此名众同分。此复二种。一无差别。...

阿毗达磨俱舍论 第五卷注音

阿毗达磨俱舍论 第五卷

fēnbiégēnpǐnèrzhīsān

shìbiàndefēiděixiàng  tóngfēnzhě  sòngyüē

tóngfēnyǒuqíngděng

lùnyüē  yǒubiéshímíngwéitóngfēn  wèizhūyǒuqíngzhǎnzhuǎnlèiděng  běnlùnshuōmíngzhòngtóngfēn  èrzhǒng  chābié  èryǒuchābié  chābiézhě  wèizhūyǒuqíngyǒuqíngtóngfēn  qièyǒuqíngděngyǒu  yǒuchābiézhě  wèizhūyǒuqíngjièshēngchóngxìngnánjìnshìchúxüéxüéděngbiétóngfēn  lèiyǒuqíngděngyǒu  yǒutóngfēn  wèisuíyǜnchùjiè  ruòshíchābiéxiāngmíngtóngfēnzhě  zhǎnzhuǎnchābiézhūyǒuqíngzhōng  yǒuqíngyǒuqíngděngchābié  jüéshīshèyīngděiyǒu  shìyǜnděngděngchābiéjüéshīshèyīngzhī  yǒushēngshěyǒuqíngtóngfēn  yīngzuò  zhě  wèishìchǔháishēngshìchù  èrzhě  wèizhèngxìngshēngwèishí  shèshēngtóngfēn  shèngzhětóngfēn  sānzhě  wèishìshēngděng  zhě  wèichúqiánxiàng  ruòbiéyǒushímíngshēngtóngfēn  yòngbiéshēngxìng  fēiréntóngfēnbiéyǒurénxìng  yòufēishìjiānxiànjiàntóngfēn  fēifēijüéhuìsuǒnénglebiébiéyòng  shìsuīliǎoyǒuqíngtóngfēn  éryǒuqíngwèichābié  shèyǒusuǒyòng  yòuyīnyǒuqíngtóngfēn  zhūmàidòujīntiěānluóbànděng  yǒulèixiāng  yòuzhūtóngfēnzhǎnzhuǎnchābié  gèngtóngfēn  érbiéjüéshīshè  yòuyīngxiǎnchéngshènglùnsuǒzhí  zōngzhíyǒuzǒngtóng  qièzǒngtóngyánzhìyóushēng  zhíyǒutóng  pǐnlèitóngyánzhìyóushēng  shāshīzuòshìshuō  zhílèitóng  shuōduōzhuǎn  yòuzòngruòxiǎnxiǎn  rántóngfēnyǒushí  jīngshuō  shìzūnyán  ruòháiláiréntóngfēn  nǎizhì广guǎngshuō  suīyǒushìshuōérshuōyánbiéyǒushímíngwéitóngfēn  ruòěrsuǒshuōtóngfēnshì  shìlèizhūxíngshēngshí  zhōngjiǎréntóngfēnděng  zhūmàidòuděngtóngfēn  fēishànshuō  wéizōng  biàntóngfēn  xiǎngzhě  sòngyüē

xiǎngxiǎngzhōngxīnxīnsuǒmièshú广guǎngguǒ

lùnyüē  ruòshēngxiǎngyǒuqíngtiānzhōng  yǒunénglìngxīnxīnsuǒmièmíngwéixiǎng  shìshíyǒu  néngzhēwèiláixīnxīnsuǒlìngzànyànjiāng  xiàngshìshúguǒ  shéizhīshú  wèixiǎngdìng  xiǎngyǒuqíngzàichù  zài广guǎngguǒ  wèi广guǎngguǒtiānzhōngyǒugāoshèngchùzhōngjiānjìngmíngxiǎngtiān  wéihéngxiǎngwéiyǒuxiǎng  shēngwèizhōngduōshíyǒuxiǎng  yánxiǎngzhě  yóuyǒuqíngzhōngjiānchángshíxiǎng  jīngshuō  zhūyǒuqíngyóuxiǎngcóngchùméi  rányǒuqíngjiǔshuìjiào  háixiǎng  cóngméishēngjiè  fēichùsuǒ  xiānxiūdìngxíngshìjìn  nénggèngxiūdìng  jiànshèkōngjìn便biànduò  ruòzhūyǒuqíngyīngshēngchùyǒujièshùnhòushòu  yīngshēngběizhōudìngyīngyǒushēngtiānzhī  biànxiǎng  èrdìngzhě  wèixiǎngdìngmièjìndìng  chūxiǎngdìngxiāngyǘn  sòngyüē

shìxiǎngdìnghòujìngqiútuōshànwéishùnshēngshòufēishèngshì

lùnyüē  qiánsuǒshuōyǒunénglìngxīnxīnsuǒmièmíngwéixiǎng  shìyǒubiénénglìngxīnxīnsuǒmièmíngxiǎngdìng  xiǎngzhědìngmíngxiǎngdìng  huòdìngxiǎngmíngxiǎngdìng  shuōshìshēng  wéixiǎndìngmièxīnxīnsuǒxiǎngtóng  zài  wèihòujìng  zàijìngfēi  xiūxiǎngdìngwèisuǒqiú  wèiqiújiětuō  zhíxiǎngshìzhēnjiětuō  wèiqiúzhèngxiūxiǎngdìng  qiánshuōxiǎngshìshú  xìngshè  shuōchéng  jīnxiǎngdìngxiàngshìshàn  shìshàn  néngzhāoxiǎngyǒuqíngtiānzhōngyǜnshú  shìshànxìngwéishùnshòu  wéishùnshēngshòu  fēishùnxiànhòudìngshòu  ruòdìnghòusuī退tuìshī  chuánshuōxiànshēnháinéng  dāngshēngxiǎngyǒuqíngtiānzhōng  dedìngnéngzhèngxìngshēng  yòudìngwéishēngdefēizhūshèngzhě  zhūshèngzhěxiǎngdìngjiànshēnkēng  yàozhíxiǎngwéizhēnjiětuō  chūxiǎngérxiūdìng  qièshèngzhězhíyǒulòuwéizhēnjiětuōzhēnchū  dìngxiūxíng  ruòzhūshèngzhěxiūjìngdìngshí  wèijìngděiláixiǎngdìng  de  suǒzhě  suīcéngxīn  yàojiāxíngfāng便biànxiū  chūshíwéishì  wèidexiànzài  chūshòudebiéjiětuōjiè  dìng  èrniànděngnǎizhìwèishè  chéngguò  xīn  wèiláixiū  mièjìndìngxiāngyǘn  sòngyüē

mièjìndìngránwéijìngzhùyǒudǐngshànèrshòudìngshèngyóujiāxíngdechéngdefēiqiánsānshíniàn

lùnyüē  xiǎngdìngmièdìngrán  ránshēngwéi  xiǎngdìngxīnxīnsuǒmiè  shuōyǒubiénénglìngxīnxīnsuǒmièmíngxiǎngdìng  shìyǒubiénénglìngxīnxīnsuǒmièmíngmièjìndìng  shìèrdìngchābiéxiāngzhě  qiánxiǎngdìngwèiqiújiětuō  chūxiǎngzuòwéixiān  mièjìndìngwèiqiújìngzhù  zhǐxiǎngzuòwéixiān  qiánxiǎngdìngzàihòujìng  mièjìndìngwéizàiyǒudǐng  shìfēixiǎngfēifēixiǎngchù  tóngqiándìngxìngwéishìshànfēirǎn  shànděng  qiánxiǎngdìngwéishùnshēngshòu  mièjìndìngtōngshùnshēnghòudìngshòu  wèiyüēshúyǒushùnshēngshòu  huòshùnhòushòu  huòdìngshòu  huòqüánshòu  wèiruòxiàdebānnièpán  dìngsuǒzhāoyǜn  wéizhāoyǒudǐngyǜnshú  qiánxiǎngdìngwéishēng  mièjìndìngwéishèngzhě  fēishēngnéng  wèiduànmiè  wéishèngdàosuǒnéng  xiànnièpánshèngjiě  qián  fēirǎn  yóuér  yóujiāxíng  yàoyóujiāxíngfāngzhèngde  yòuchūshíwéidexiànzài  deguòxiūwèilái  yàoyóuxīnfāngnéngxiū  èrniànděngnǎizhìwèishèchéngguò  shìzūnjiāxíngde  ěr  yǘn  chéngshí  wèishìzūnjìnzhìshí  yóujiāxíng  zànxiànzàiqiánshí  qièyüánsuíér  zhòngjiērǎn  shìzūncéngwèimièjìndìng  jìnzhìshíyǘndechéngfēnjiětuō  mièdìngdezài  zhě  chéngjiětuō  西fāngshīshuō  xüéwèixiāndìnghòude  yǘnzhōngshuō  ruòshuō便biànshùnzūnzhěduōlùn  lùnshuō  dāngyánláixiānmièdìnghòushēngjìnzhì  jiā湿shīluóguóshāshīshuō  fēiqiánmièdìnghòufāngshēngjìnzhì  suǒzhě  chuánshuō  sānshíniànde  xiànguānzhōngyǒushíliùniàn  yǒudǐngtānyǒushíniàn  wèiduànyǒudǐngjiǔpǐnfánnǎojiǔjiànjiǔjiětuōdào  shìshíqiánshíliùchéngsānshí  qièjüédìngxiānsuǒyǒuchù  tānfāngjiàndào  duànxiàfánnǎo  zhōngjiānróngdetónglèixīn  zhūxüéwèiyīngmièjìndìng  wàiguózhūshīzuòshìshuō  ruòzhōngjiāntónglèixīn  yǒuguò  ruòěr便biànyǒuyüèxīnguò  ránzhūyüèxīn  shíyüèxīn  ránfēiyüèlòushèngdào  ruòěrxīnyüè  wèiwèizhūlòuyǒngjìn  zhōngjiějiéjiāzuò  jüédìngyüèshìxīn  wéizuòshízhūshìjiūjìng  qiánshuōwéishànsuǒzōng  suīshuōèrdìngyǒuduōtóngxiāngérzhōngyǒutóng  sòngyüē

èrdìngmièdìngchūrénzhōng

lùnyüē  yánèrdìngzhě  wèixiǎngdìngmièjìndìng  èrèrjièérxiàn  ruòyǒujièxiǎngdìng  便biànwéiwén  wèiběnlùnyán  huòyǒushìyǒuyǒufēixíng  wèichányǒuqínghuòshēngyǒuxiǎngtiānzhùtónglèixīn  ruòxiǎngdìng  ruòmièjìndìng  huòshēngxiǎngtiānxiǎng  shìwèishìyǒuyǒufēixíng  yóuzhèngzhī  shìèrdìngérxiàn  shìmíngtóngxiàng  yánxiāngzhě  wèixiǎngdìngèrjièjiēdechū  mièdìngchūwéizàirénzhōng  zàirénzhōngchūxiūyóu退tuìwéixiānfāngshēngjiè  jièshēnhòuxiū  mièjìndìngyǒu退tuìyīngyányǒu  ruòěrzhě便biànwéihàituójīng  jīngyán  寿shòuyǒuzhūchúxiānchùjìngshīluósānluónéngshùchūmièshòuxiǎngdìngyǒushìchù  yīngshízhī  xiànhuòlínzhōngwèi  néngqínxiūlìngjiěmǎn  cóngshēnhuàichāoduànshítiān  suíshòuchùchéngtiānshēn  shēngshùchūmièshòuxiǎngdìngyǒushìchù  yīngshízhī  chéngtiānshēn  shuōshìjiè  mièshòuxiǎngdìngwéizàiyǒudǐng  ruòdedìng退tuìzhě  dewǎngjièshòushēng  yǒuzhíjìngyǒumièdìng  suǒzhímièdìng退tuì  chéng  jìngyǒumièjìndìngchéng  suǒzhě  jiǔdìngjīngshuō  ruòránděiyǒuchāoyüèdìng  dìngchūxüéshuō  zàishísuíchāo  shìèrdìngyǒuduōzhǒng  wèiyǒu  jìngyǒudǐng  jiāxíngyǒu  chūzhǐxiǎngzuòwéixiān  xiāngyǒu  shēngshèngzhěxiāng  shúyǒu  xiǎngyǒudǐngshúguǒ  shùnshòuyǒu  shùndìngdìngshēngèrshòu  chūyǒu  èrjièrénzhōngzuìchū  èrdìngzǒngxīnxīnsuǒmièwéixìng  yüándànshuōmíngwéixiǎngmièshòuxiǎng  èrdìngjiāxíngzhōngwéiyàn  zhīshòuděngwéimíngxīnzhì  jīnèrdìngzhōngxīnjiǔshíduàn  hòuxīndeshēng  shāshīguòyǒuqiánxīnwéihòuděngjiànyüán  yǒushīyán  shēngjiǔshíduàn  hòudeshēng  shēngdìngyīngyóuxīnfēi  shìchūdìngxīnyīngrán  yóuyǒugēnshēnfēiyóuxīn  xiāndàizhūguǐfànshīxiányán  èrwéizhǒngzi  èrzhě  wèixīnyǒugēnshēn  zūnzhěshìyǒuwènlùnzhōngshuō  ruòzhímièdìngqüányǒuxīnyǒuguò  shuōmièdìngyóuyǒuxīnshī  zūnzhěmiàoyīnshuō  fēi  suǒzhě  ruòdìngzhōngyóuyǒushízhěsānyìngyǒuchù  yóuchùwéiyüányīngyǒushòuxiǎng  shìzūnshuō  wéiyüánshēngshí  sānchùshòuxiǎng  dìngzhōngshòuxiǎngděngyīngmiè  ruòwèijīngshuōshòuyüánài  ránāluóhànsuīyǒuzhūshòuérshēngài  chùyīngěr  fēiqièchùjiēshòuděngyüán  rán  yǒuchābié  jīngjiǎnyán  ruòmíngchùsuǒshēngzhūshòuwéiyüánshēngài  céngyǒuchùjiǎnchùshēngshòuyǒuchābié  yóudào  shāshīshuō  mièdìngzhōngzhūxīnjiēmiè  ruòdōuxīnmíngdìng  lìngzhǒngpíngděngxíngshuōmíngwéidìng  huòyóuxīnpíngděngzhìmíngwéidìng  shìèrdìngwéishìshíyǒu  wéishìjiǎyǒu  yīngyánshíyǒu  néngzhēàixīnlìngshēng  yǒushuō  zhèngyīngrán  yóuqiándìngxīnnéngzhēài  wèiqiándìngxīnsuǒxīnxiāngwéiér  yóu  wéilìngxīnzànshízhuǎn  néngyǐnwéixīnsuǒlìngxiāng  wéizhuǎnwèijiǎwéidìng  biéshí  wéizhuǎnfēnwèijiǎdìng  qiánchūhòuliǎngwèijiē  jiǎshuōshìyǒuwéishè  huòsuǒyóudìngxīnyǐnlìngshì  jiǎwéidìng  yīngzhīxiǎngshì  wèiyóuqiánxīnsuǒxīn  xiāngwéiér  yóu  wéilìngxīnzànshízhuǎn  wéizhuǎnwèijiǎxiǎng shuōqián  fēishànshuōwéizōng  biànèrdìng  mìnggēnzhě  sòngyüē

mìnggēn寿shòunéngchínuǎnshí

lùnyüē  mìng寿shòu  duìyán  yǘnmìnggēn  wèisānjiè寿shòu  wèiliǎo  míng寿shòu  wèiyǒubiénéngchínuǎnshíshuōmíngwéi寿shòu  shìzūnyán

寿shòunuǎnshísānshěshēnshísuǒshěshēnjiāngjüé

yǒubié  néngchínuǎnshíxiàngzhùyīnshuōmíngwéi寿shòu  ruòěr寿shòunéngchí  nuǎnshíháichí寿shòu  ruòěrsāngèngxiāngchí  xiāngzhuǎn  xiānmiè  yóumièèrsuímiè  shìsānyīngchángxiè  ěr寿shòuyīngnéngchí  suísuǒyǐnxiāngzhuǎn  ruòěryüánwéi  néngchínuǎnshíér寿shòu  yīngrán  qièshícóngshǐzhìzhōnghéngshú  ěryīngyánnéngchínuǎnnuǎnchíshí  寿shòu  shìshízàijièzhōngyīngnéngchí  nuǎn  yīngyánshíwéinéngchí  desuíqíngshùwéizhuǎn  huòshuōshíwéinuǎnnéngchí  huòshuōyánwéichíshí  yòuqiánshuō  qiánshuōzhě  wèiqiánshuōyán  qièshícóngshǐzhìzhōngjiēshìshú  shìdìngyīngyǒubié  néngchínuǎnshíshuōmíngwéi寿shòu  jīnyánqüán寿shòu  dànshuō寿shòufēibiéshí  ruòěrshuōmíng寿shòu  wèisānjièsuǒyǐntóngfēnzhùshíshìfēnshuōwéi寿shòu  yóusānjièsuǒyǐntóngfēnzhùshíshìfēnxiāngjüédìngsuíyīngzhùshí  ěrsuǒshízhù  shìfēnshuōwéi寿shòu  zhǒngděngsuǒyǐnnǎizhìshúshíshìfēn  yòufàngjiànsuǒyǐnnǎizhìzhùshíshìfēn  yǒuwèiyǒuxíngshìchābiéjiànděngshēngyóu  nǎizhìwèiduòhéngxíng    zhàngài  wǎngfānghuǎnzhìshífēnwèichābiéyīngdeyǒu  yòuyīngjìngduòluòshí  ruòwèiyóufēngsuǒzhàngài  yīngchūduòhuòduòshí  néngzhàngàifēngchābié  yǒubiéshínéngchínuǎnshímíngwéi寿shòu  shìshuōwéishàn  wèi寿shòujìnwéigèngyǒuyīn  shīshèlùnshuō  yǒu寿shòujìnfēijìn广guǎngzuò  zhě  gǎn寿shòushújìn  èrzhě  gǎnguǒjìn  sānzhě  nénggǎnèrzhǒngjìn  zhě  néngtuōkuánghéngyüán  yòuyīngyánshè寿shòuxíng  寿shòujìnwèizhōngjìngōngnéng  jìnshíyǒushuōwéijìn  zhìlùnshuō  寿shòudāngyánsuíxiāngzhuǎn  wèidāngyán便biànzhù  chányǒuqíngxiǎngdìngmièjìndìng  dāngyán寿shòusuíxiāngzhuǎn  ruòxiǎngdìngruòmièjìndìngchánqièyǒuqíng  dāngyán寿shòu便biànzhù  yán  ruòsuǒshēnsǔnhài寿shòusuísǔnhài  shìmíngsuíxiāngzhuǎn  ruòsuǒshēnsǔnhàiérzhù  shìmíngèr便biànzhù  jiā湿shīluóguóshāshīyán  chūxiǎnyǒuzhàng  hòuxiǎnzhàng  yóujüédìngyǒufēishí  jīngshuō  yǒude  wèiyǒudewéihàifēihài  广guǎngzuò  wéihàifēihàizhě  wèishēngjièwàngniàntiānfènhuìtiān  yóuzēngshàng  shìyǚnméifēi  yòuyīngshuōzhūbānnièpán  wéihàifēihàizhě  wèichùtāiluǎnzhūyǒuqínglèi  hàizhě  wèiduōfēnjièyǒuqíng  fēihàizhě  wèizàizhōngyǒujièqièyǒuqíngzàijièfēnyǒuqíng  luòjiāběizhōu  zhèngzhùjiàndàodìngmièdìng  xiǎngdìngwángxiān使shǐ  suǒbiéluóluó  qíngluózhǎngzhězishèjiūluóshí  zuìhòushēn  怀huáitāishí  qièzhuànlúnwáng  lúnwáng怀huáilúnwángtāishí  ruòěrjīngzhōngyán  děngyǒuqíngsuǒfēihàifēihài  shè  wèizàifēixiǎngfēifēixiǎngchùshòushēngyǒuqíng  chuánshuō  suǒjìngsuǒ  wéishèngdàosuǒhàishàngjìnfēnsuǒhài  yǒudǐngshàngèrhài  shìshuōwéifēihài  yǒudǐngwèishèngdàosuǒhàiyīngmínghài  shìyīngshuōhòuxiǎnchū  huòyǒuchùchūxiǎnhòu  huòyǒuchùhòuxiǎnchū  yǘnyǒuchùchūxiǎnhòu  jīngshuō  fànzhòngtiānshìmíngshēngtiān  yǘnyǒuchùhòuxiǎnchū  jīngshuō  guāngjìngtiānshìmíngèrshēngtiān  jīngshēngxiǎn  zuòshìshuō  xiǎn  xiǎntónglèi  shēng  ruòxiǎnfāngdeyǒushēng  shìshēngjīngyīngyǒu  jīngshuō  yǒuyǒuqíngshēnxiǎngrénfēntiānshìshízhù  zhīfēiyǒushēng  bànglùnqiězhǐ  biànmìnggēn  zhūxiàngzhě  sòngyüē

xiāngwèizhūyǒuwéishēngzhùmièxìng

lùnyüē  yóuzhǒngshìyǒuwéixiāng  ruòyǒuyīngshìyǒuwéi  xiāngwéishìwéi  zhūnéngmíngshēng  néngānmíngzhù  néngshuāimíng  nénghuàimíngmiè  xìngshì  jīngshuōyǒusānyǒuwéizhīyǒuwéixiàng  jīngzhōngyīngshuōyǒu  shuōzhě  suǒwèizhùxiàng  ránjīngshuōzhù  shìbiémíng  shēngmíngmièmíngwéijìn  shìyīngzhī  míngzhù  ruòlìngxíngsānshìqiānliú  jīngshuōwéiyǒuwéizhīxiàng  lìngzhūyǒuqíngshēngyànwèi  wèizhūxíngshēngsuǒqiān  lìngcóngwèiláiliúxiànzài  mièxiāngsuǒqiān  lìngcóngxiànzàiliúguò  lìngshuāihuàimiè  chuánshuō  yǒurénchùchóulín  yǒusānyüànwéisǔnhài  cóngchóulínqiānzhīlìngchū  shuāi  huàimìnggēn  sānxiàngxíngyīngzhīěr  zhùxíngshèshòuān  chángxiāngshè  zàiyǒuwéixiāngzhòng  yòuwéiyǒuxiāngzhù  zhùxiànglànjīngshuō  yǒuwèi  jīngshuōzhùzǒngwéimíngzhùxiàng  yòngshìzǒngshuōwéi  zhùshìyǒuqíngsuǒàizhùchù  wèilìngyànshèshuō  shìhēiěrxiáng  shìdìngyǒuyǒuwéixiàng  shēngděngxiāngshìyǒuwéi  yīnggèngbiéyǒushēngděngxiàng  ruògèngyǒuxiāng便biànzhìqióng  yǒushēngděngxiāng  yīngyángèngyǒu  ránfēiqióng  suǒzhě  sòngyüē

yǒushēngshēngděngyǒunéng

lùnyüē  wèiqiánshuōzhǒngběnxiàng  shēngshēngděngzhě  wèisuíxiàng  shēngshēngzhùzhùmièmiè  zhūxíngyǒuwéiyóuběnxiàng  běnxiàngyǒuwéiyóusuíxiàng  běnxiàngsuǒxiāngyīngyǒuzhǒngsuíxiàng  zhǎnzhuǎnqióng  guòshī  běnsuígōngnéngbié  wèigōngnéng  wèizuòyònghuòwèishìyòng  zhǒngběnxiàngjiēyǒuyòng  zhǒngsuíxiāngjiēyǒuyòng  yǘn  wèishēngshíbìngjiǔ  wéixiāngsuíxiāng  běnxiàngzhòngshēngchúxìngshēng  suíxiāngshēngshēngjiǔnèiwéishēngběnshēng  wèiyǒushēngduōyǒuwéishēng  shēngshēngshēngshēngshēngěr  běnxiàngzhòngzhùchúxìngzhù  suíxiāngzhùzhùjiǔzhōngwéizhùběnzhù  mièxiāngsuíyīngěr  shìshēngděngxiāngyǒuxiàng  suíxiāngwéiqióngshī  jīngshīshuōyüánshìfēnkōng  fēishēngděngxiāngyǒushísuǒfēnbié  suǒzhě  dìngliàng  wèizhūxiàngfēiděngyǒudìngxiànhuòzhìjiàoliàngzhèngshíyǒu  ruòěrjīngzhōngyányǒuwéizhīliǎozhī  jìnzhùliǎozhī  tiānàiděngzhíwén  báofànshuōshìsuǒ  wèijīngsuǒshuōshí  wèilèimíngsuǒmáng  xíngxiāngzhísuǒ  chángzhōngérshēngdānzhù  shìzūnwéiduànzhízhuóxiǎnxíngxiāngshìyǒuwéiyüánshēngxìng  zuòshìshuō  yǒusānyǒuwéizhīyǒuwéixiàng  fēixiǎnzhūxíngchàzhōngyǒusānxiàng  yóuchàděngsānxiàngzhī  fēizhīyīngwéixiàng  jīngzuòshìshuō  yǒuwéizhīliǎozhī  jìnzhùliǎozhī  ránjīngzhòngshuōyǒuwéiyánzhě  lìngzhīxiāngbiǎoshìyǒuwéi  wèixiāngbiǎoyǒuwéiyǒubáibiǎoshuǐfēi  wèibiǎoyǒuwéishànètóngxiāngbiǎoshànfēishàn  zhūxíngxiāngchūmíngshēng  zhōngjìnwèizhōngshuōmíngwéimiè  zhōngjiānxiāngsuízhuǎnmíngzhù  qiánhòubiémíngwéizhù  shìzūnshuōnántuóyán  shìshànnánshànzhīshòushēng  shànzhīshòuzhùshànzhīshòushuāihuàimiè  shuōsòngyán

xiāngchūmíngshēngmièwèizhōngjìnwèizhōngsuízhuǎnmíngzhùzhùqiánhòubié

yǒusòngyán

běnjīnyǒushēngxiàngsuízhuǎnzhùqiánhòubiézhùxiāngduànmíngmiè

yòuyǒusòngyán

yóuzhūchàzhùéryǒumièránmièzhíyǒuzhùfēi

shìwéixiāngshuōzhù  yóuduìsuǒshuōchéng  lùnyán  yǘnmíngzhù  wèiqièxíngshēngwèimiè  fēishēngmièmíngchàxìng  suīzhìlùnzuòshìshuō  xīnzhōngshéiwèishēng  shéijìnwèi  shéizhùwèilǎo  érlùnwénzhòngtóngfēnxiāngxīnshuō  fēichà  yòuchàzhūyǒuwéi  zhíshíyǒuxiāngchéng  yǘndechéng  wèiniànběnjīnyǒumíngshēng  yǒuháimíngmiè  hòuhòuchàqiánqiánmíngwéizhù  qiánhòuyǒuchābiémíngzhù  qiánhòuniànxiāngshēngshí  qiánhòuxiāngwàngfēichābié  chābiéxiāngyǘnyīngzhī  wèijīngāngděngyǒuzhìwèizhì  qiángzhìruòzhìchíduòluòshíchābié  zhǒngzhuǎnbiànchàbiéchéng  zhūxíngxiāngxiāngshēngshí  qiánhòuxiāngwàngduōchābié  suīyǒuérjiànxiāng  ruòěrzuìhòushēngguāngchànièpánshízuìhòuliùchùhòuniànyīngzhù  shìsuǒxiāngyìngbiànyǒuwéi  shuōzhùwéiyǒuwéixiàng  yǘn  wèizhùzhī  ruòyǒuzhùyǒu  yóuxiāngbiànshī  ránjīngzhōngshìzūnsuǒshuō  yǒuwéizhīxiānglüèxiǎnshìzhě  wèiyǒuwéiběnjīnyǒu  yǒuháixiāngzhù  qiánhòuxiāngwàngbié  zhōngyòngshēngděngbié  yǘnsuǒxiāngwéinéngxiàng  shìxiāngfēishì  jiǎofēng [  *  ] wěiniúxiāngfēiniú  yòujiānděngděngjièxiāngfēiděng  yüǎnjiànshàngshēngzhīshìyānxiāngfēiyān  yǒuwéixiāngyīngrán  suīleyǒuwéiděngxìng  nǎizhìwèiliǎoxiānhòuxiāngchābié  réngwèizhīshìyǒuwéifēixìngyǒuwéixiàng  ránfēixìngyǒushēngděngshí  ruòyǒuwéiděngxìng  yǒushēngděngfēi  shíyīngshēngzhùshuāihuàimièyǒu  nánrán  yòngshíbié  wèishēngzuòyòngzàiwèilái  xiànzàishēnggēngshēng  zhūshēngzhèngxiànzàishí  zhùděngsānxiàngzuòyòngfāng  fēishēngyòngshíyǒusānyòng  suīyǒuérxiāngwéi  qiěyīng  wèiláiwéiyǒuwéi  ránhòuchéngshēngwèiyǒuyòngyòng  shèwèiláishēngyǒuzuòyòng  chéngwèilái  yīngshuōwèiláixiàng  xiànzàishíshēngyòngxiè  chéngxiànzàiyīngshuōxiànzàixiàng  yòuzhùděngsānyòngxiànzàiyīngchàzhōngyǒuānzhùshuāihuàimiè  ruòshízhùxiàngnéngzhù  shímiènéngshuāihuàizhě  ěrshíwéimíngānzhùwéimíngshuāiwéimínghuàimiè  zhūshuōzhùděngyòngtóngshí  shuō便biànwéichàmiè  ruòyánshuōzhūxiàngyòngjiējiūjìngmíngchà  jīnyīngshuō  yüánzhùxiàngèrshēngérzhùxiānnéngzhùsuǒzhùfēifēimiè  ruòzhùqiángnéngxiānyòngzhě  hòuchénglièérbìngběn  zāomièsuǒshuāihuài  ruòyánzhùxiàngzuòyòngyīnggèngyóushēngzhě  shēngyīngrán  shēngyòngzhě  wèiyǐnsuǒshēnglìngxiànzàiyīngyǐn  zhùyīngěr  zhùyòngzhě  wèiānsuǒzhùlìngshuāimiè  zhùlìngyǒngānzhù  yóuzhùxiàngyòngyīngcháng  shēnglìngzàiyòng  yòushéizhàngzhùyònglìngzànyǒuhái  ruòyánmiènéngwéizhàngzhě  mièyīngqiáng  xiānyòng  yòuzhùyòng  mièběnránzhù  mièèrxiāngchùérzuòyòng  yǒushìèryòng  yóuzhùshèchízhūshēngzànshímiè  zhùyòngshèdìngzhùránmiè  mièyònggèngsuǒwéi  yòuyīngshēngwèihuàimíngzhùzhùhuàishímíngmiè  qiěrán    jìn退tuìtuīzhēngyīngyǒu  suǒzhě  wèiqiánhòuxìngxiāngzhuǎnbiànfēiyán  shuōsòngyán

qiánchéngqiánfēishìzhōngchéng

suīshuōmièyīnyüánmièxiāngfāngnéngmièsuǒmiè  érsuǒshuō  yīngyǒuyánxièyàoshítiānláilìng  mièyīnyüányīngmièsuǒmiè  biézhíyǒumièxiāngwéi  yòuxīnxīnsuǒchàmiè  gèngdàimièyīnyüán  yīngmièzhùyòngxiānhòu  shìshízhōngzhùmièyīngzhèng  xiāngshuōyǒuwéixiàng  wéizhèngshànshùnjīng  ruòshēngzàiwèiláishēngsuǒshēng  wèiláiqièshēng  sòngyüē

shēngnéngshēngsuǒshēngfēiyīnyüán

lùnyüē  fēisuǒyīnyüánwéishēngxiàngnéngshēngsuǒshēngzhūwèiláifēijiēdùn  ruòěrděngwéijiànyīnyüányǒushēnggōngnéng  biéshēngxiàngyǒuyīnyüán  zhūshēngshēng  láoshēngxiàng  zhīwéiyǒuyīnyüán  zhūyǒujiēsuǒzhī  xìngyōuwēishènnánzhī  suīxiànyǒuérzhī  shēngxiàngruòyīngshēngjüé  yòuliùzhuǎnyányīngchéng  wèizhīshēngshòuzhīshēngděng  yīngshuōzhīyán  shēngnǎizhìmiè  jiēshìsuísuǒyīng  ruòěrwéichéngkōngjüéwàiyīngzhíkōngxìng  wèichéngèrxiǎobiéyǒuxìngděngjüéyīngwàidàowàizhíyǒushùliàngbiéyǒuděngbiéxìng  yòuwéichéngliùzhuǎnyán  yīngzhíbiéyǒuzhīxìng  yòushuōyánzhīxìng  liùzhuǎnyándechéng  shìshēngděngwéijiǎjiànbiéshí  wèilezhūxíngběnjīnyǒujiǎwéishēng  shìběnjīnyǒushēngxiàng  děngzhǒnglèizhòngduō  wèijiǎnsuǒshuōliùzhuǎnyánzhīshēngshòuzhīshēngděng  wèilìngzhīshēngwéifēishòuděng  rán  shìjiānshuōzhāntánzhīxiāngshízhī  yīngěr  shìzhùděngsuíyīngdāngzhī  ruòxíngshēngxiàngérshēngzhě  kōngwéiděngshēng  zhūxíngmíngshēngyóuběnjīnyǒu  wéichángyǒu  deyánshēng  yòuěrshuōqièjiēyǒushēng  shìyīngfēiqièjiēshēng  yòuyǒuwèitóngyǒushēngxiàngéryīnyüánwàngyǒuwéi  huòyǒugōngnénghuògōngnéng  shìyīngqièyǒuwèiwèitóngshēngxiàngérzhūyīnyüánwàngèryǒushēngyòngshēngyòng  shāshīshuō  shēngděngxiāngbiéyǒushíyīngchéng  suǒzhě  róngduōyǒushènánzhě  便biànsuǒzōng  fēikǒngyǒu鹿érzhòngmài  duōyíngshíměituán  guònán  yīngqíntōngshì  běnzōngyīngshùnxiūxíng  shìbiànzhūyǒuwéixiàng  míngshēnděnglèiyǘn  sòngyüē

míngshēnděngsuǒwèixiǎngzhāngzǒngshuō

lùnyüē  děngzhěděngshēnwénshēn  yīngzhīzhōng  míngwèizuòxiǎng  shuōshēngxiāngwèiděngxiǎng  zhěwèizhāng  qüánjiūjìng  shuōzhūxíngchángděngzhāng  huònéngbiànleyòngshíxiāngyìngchābié  zhāngchēng  wénzhěwèi  shuō [ bāo - bǎo +  ] āděng  shūfēnmíng  fēiwéixiǎnshūfēnzhìzàozhū  dànwéixiǎnzhūzhìzàoshūfēn  yǘndānglìngsuīwénshuōérdejiě  zàoshūfēn  shìzhūfēishūfēnmíng  yǘnmíngděngshēn  wèixiǎngděngzǒngshuō  yánzǒngshuōzhěshì  zhōngshuōzhējiè  zhōngmíngshēnzhě  wèishēngxiāngděng  shēnzhěwèizhūxíngchángqiènièpánjìngděng  wénshēnzhě  wèijiāděng  sānwéixìngyòngshēngwéixìngshè  nǎishuōwéixīnxiāngyìngxíng  sānfēiwéixìng  shìyīnshēng  fēiwéiyīnshēnglìngle  yǘnlìngle  wèimíng  míngnéngxiǎn  nǎinénglìngle  fēidànyīnshēngjiēchēngwéi  yàoyóuliǎozhī  shìyīnshēngfāngchēng  děngyīnshēnglìngle  wèinéngshuōzhě  zhūzhōnggòngwéinéngqüándìngliàng  qiězhějiǔzhōnggòngshēngwéinéngqüándìngliàng  yǒusòngyán

fāngshòuguāngyánjīngāngyǎntiānshuǐjiǔzhǒngzhìzhěshēng

zhūyǒuzhímíngnéngxiǎnzhě  dìngyīngshìmíng  wèigòngwéinéngqüándìngliàng  ruòyóumíngnéngxiǎn  dànyóuyīnshēngxiǎnyòngbàn  héngbiéyǒushímíng  yòuwèiliǎomíngyóu  wèiyóuxiǎn  wèiyóushēng  ruòyóushēng  shēngxìng  shēngyīngqièjiēnéngshēngmíng  ruòwèishēngmíngshēngyǒuchābié  xiǎn  dàibiémíng  ruòyóuxiǎn  shēngxìng  shēngyīngqièjiēnéngxiǎnmíng  ruòwèixiǎnmíngshēngyǒuchābié  xiǎn  dàibiémíng  yòuzhūniànshēng  fēnfēnjiànshēng  míngshēngyóu  yǘndàiguòzhūbiǎochà  zuìhòubiǎochànéngshēngbiǎo  ruòěrzuìhòuwèishēngnǎishēngmíng  dànwénzuìhòushēngyīngnéngle  ruòzuòshìzhínéngshēngwénwénshēngmíngmíngfāngxiǎn  zhōngguònányīngtóngqiánshuō  zhūniànwén  xiǎnmíngguò  yīngshēng  yòuwénzhūmínghuìzhězhùxīnbiànxiàng  yòuwényóuruòxiǎnruòshēng  zhǔnmíngjiēyīng  yòuruòyǒuzhímíngshēngděngshēng  xiànzàishìmíngláiyīngděiyǒu  yòuděngsuísuǒziděngmíng  yǘnyánmíngshēngděng  yòuwéiyīngyǒumíng  shēngéryīng  ránshìzūnshuōsòngmíngwénshēngzhě  zhūgòngfènliàng  shēngshìmíng  míngānchābiéwéisòng  yóushì  shuōsòngmíng  sòngshìmíngānchābié  zhíyǒushíyīngzhèng  shùděngxíngxīn  huòwéiyīngzhíbiéyǒuwénzǒngwéimíngděngshēn  gèngzhíyǒu便biànwéiyòng  shāshīshuō  yǒubiéwéimíngděngshēn  xīnxiāngyìngxíngyǜnsuǒshè  shíérfēijiǎ  suǒzhě  fēiqièjiēshìxǘnsuǒnéngle  míngshēnděngjièsuǒ  wéishìyǒuqíngshù  wéifēiyǒuqíngshù  wéishìshúshēngwéishìsuǒzhǎngyǎng  wéishìděngliúxìng  wéishànwéishàn  wèi  jiēyīngbiàn  sòngyüē

yǒuqíngshèděngliúxìng

lùnyüē  míngshēnděngwéishìèrjièsuǒ  yǒushuō  tōngjiè  ránshuō  yòumíngshēnděngyǒuqíngshùshè  néngshuōzhěchéngfēisuǒxiǎn  yòumíngshēnděngwéishìděngliú  yòuwéixìngshè  shàngsuǒshuō  xiāngyìngsuǒwèishuōjīndānglüèbiàn  sòngyüē

tóngfēnshìbìngshúdexiāngtōngsānlèifēiděidìngděngliú

lùnyüē  shìyán  wèixiǎntóngfēnmíngshēnděngtōngyǒuqíngděngliú  bìngyánxiǎnfēiwéi  yánbìngshúxiǎnfēiwéiděngliú  shìjiètōngsān  lèitōngèr  zhūxiànglèibìngtōngsān  wèiyǒuchàděngliúshúfēiděièrdìngwéishìděngliú  wéiyánwéimíngfēishúděng  shuōshìsuǒwèishuō  xiǎngmìnggēnqiánbiàn  yüánshuōdeděngwéishìyǒuqíngshùshè  shuōyǒuqíngsuǒchéngděng  yüánshuōxiāngtōngyǒuqíngfēiyǒuqíngshù  shuōqièyǒuwéi  suǒwèishuōsuíyīngzhǔnzhī