佛缘网
佛缘网
成唯识论全文 成唯识论译文 成唯识论注音 成唯识论经典 成唯识论视频
主页/ 成唯识论注音/ 文章正文

第五卷 成唯识论注音

导读:第五卷成唯识论此染污意。何受相应。有义此俱唯有喜受。恒内执我生喜爱故。有义不然。应许喜受乃至有顶。违圣言故。应说此意四受相应。谓生恶趣。忧受相应。缘不善业所引果故。...

第五卷 成唯识论注音

第五卷成唯识论

 


rǎn  shòuxiāngyìng  yǒuwéiyǒushòu  héngnèizhíshēngài  yǒurán  yīngshòunǎizhìyǒudǐng  wéishèngyán  yīngshuōshòuxiāngyìng  wèishēngè  yōushòuxiāngyìng  yüánshànsuǒyǐnguǒ  shēngréntiānchūèrjìng  shòuxiāngyìng  yüányǒushànguǒ  sānjìng  shòuxiāngyìng  yüányǒushànguǒ  jìngnǎizhìyǒudǐng  shèshòuxiāngyìng  yüánwéishèshànguǒ  yǒushuōyīng  shǐláirènyǜnlèiyüánnèizhí  héngzhuǎn  biànshòuxiāngyìng  yòuqiáncángshíyǒuzhě  jiēbiéshuōzhī  ruòshòu  yīngbiéshuō  biéshuō  dìngtóng  xiāngyìngwéiyǒushěshòu  wèizhuǎnwèi  qiánsuǒshuōxīnsuǒxiāngyìng  zhuǎnwèi  wéièrshíxīnsuǒ  wèibiànxíngbiéjìng  shànshí  shízhuǎnwèi  wéishèshòu  rènyǜnzhuǎn  héngsuǒyüánpíngděngzhuǎn 


xīnsuǒxìngsuǒshè  yǒusuǒshèfēi  xiāngyìngfánnǎoděng  shìrǎn  zhàngàishèngdào  yǐnxīn  shuōmíngyǒu  fēishànshàn  míng  shàngèrjièzhūfánnǎoděng  dìngshècáng  shìshè  rǎn  suǒ  rènyǜnzhuǎn  shè  ruòzhuǎn  wéishìshànxìng 


xīnsuǒ  suísuǒshēng  suǒ  wèishēngjièxiànxíngxiāngyìngxīnsuǒ  jiè  nǎizhìyǒudǐng  yīngzhīrán  rènyǜnhéngyüánzàngshí  zhíwéinèi  fēi  ruòshúcángshíxiànzàiqiánzhě  míngshēng  rǎnyüánzhí  shǔ  míngsuǒ  huòwèizhūfánnǎoděngzhīsuǒ  míngsuǒ  ruòzhuǎn  fēisuǒ 


rǎn  shǐxiāng  wèiyǒngduàn  huòzànduàn  āluóhànmièdìng  chūshìdàoyǒu  āluóhànzhě  zǒngxiǎnsānchéngxüéguǒwèi  wèirǎnzhǒngxiànxíngyǒngduànmiè  shuōyǒu  xüéwèimièdìngchūshìdàozhōngzànmiè  shuōyǒu  wèirǎnshǐshílái  wēilèirènyǜnérzhuǎn  zhūyǒulòudàonéngmiè  sānchéngshèngdàoyǒumiè  zhēnjiěwéizhí  hòudelòuxiànzàiqiánshí  shìděngliú  wéi  zhēnjiěhòusuǒlòu  míngchūshìdào  mièdìngshìshèngdàoděngliú  jìng  fēiyǒu  yóuwèiyǒngduànzhǒngzi  cóngmièjìndìngshèngdào  xiànxíng  nǎizhìwèimiè  ránrǎnxiāngyìngfánnǎo  shìshēng  fēijiànsuǒduàn  shìrǎn  fēifēisuǒduàn  wēi  suǒyǒuzhǒngzi  yǒudǐngxiàxiàfánnǎo  shídùnduàn  shìděng  jīngāngdìngxiànzàiqiánshí  dùnduànzhǒngchéngāluóhàn  xüéwèiyǒng  èrchéngxüéhuíchéng  cóngchūxīnzhìwèichéng  suīshíshì  míngāluóhàn  yīngděng  biéshuōzhī 


zhōngyǒuwéiyǒufánnǎozhàng  shèngjiàojiēyánsānwèi  yòushuōhuòhéngxiāngyìng  yòushuōwéishírǎn  yǒushuōjiàoxiāngwéi  chūshì  jīngshuōyǒu  rǎnshí  yǒurǎnshí  dìngyǒushēnggòng  lùnshuōcángshíjüédìnghéngshízhuǎn  suǒwèi  shíshí  èrzhuǎn  suǒwèishí  ruòshízhōngsuíshí  sānzhuǎn  nǎizhìhuòshídùnshí  zhuǎn  ruòzhùmièdìng  shí  ěrshícángshíyīngshí  便biànfēihéngdìngshízhuǎn  zhùshèngdàoshí  ruò  ěrshícángshíyīngshí  yánruòshí  ěrshícángshídìngèrzhuǎn  xiǎnyánglùnshuō  héngfánnǎoxiāngyìng  huòfānxiāngyìngshìwéixíng  huòpíngděngxíng  zhītōngrǎnrǎn  ruòyóulùnshuōāluóhànwèirǎn便biàn  yīngyóulùnshuōāluóhànwèishèlài便biàn  ěr  yǘnrán  yòuzhūlùnyánzhuǎnshídepíngděngzhì  zhì  dìngyǒusuǒxiāngyìngjìngshí  shízhě  zhìyīng  fēisuǒyǒunéng  shuōliùzhuǎnshí  héngxíngjìngzhì  yòuxüéwèiruòshí  shíyīngyǒu  rányǒu  shíxìng  yòuwèizhèngjiāluózhě  zhíhéngxíng  yīngwèizhèngzhě  zhíhéngxíng  shíruò  shí  fēi  huì  yóuyīngxìnèrchéngshèngdàomièdìngxüé  shíhéngxíng  wèizhèng  yòuzhūlùnzhōngtóng  zhèngyǒuwéiliù  shèngdàoshíxüéwèi  ruòwéiliù  suǒzōngyīn便biànyǒushī  huòyīngshíyǒu  héngyǒu  liùyīngěr  shìdìngyǒurǎn  shàngsānwèihéngxiànqián  yányǒuzhě  rǎnshuō  shuōwèiālài  fēi  yīngěr 


chābiélüèyǒusānzhǒng  jiāluójiànxiāngyìng  èrjiànxiāngyìng  sānpíngděngxìngzhìxiāngyìng  chūtōngqièshēngxiàng  èrchéngyǒuxüé  qiánlèi  yǒulòuxīnwèi  yüánālàishíjiāluójiàn  tōngqièshēngshēngwénjüéxiāng  qièkōngzhìguǒxiànqiánwèi  yüánshúshíjiàn  hòutōngqièláixiāng  jiàndàoxiūdàozhōng  kōngzhìguǒxiànzàiqiánwèi  yüángòushúshíděngpíngděngxìngzhì  jiāluójiànwèi  jiànxiànqián  zhízhíér  děng  fāngwèirénděng  èrjiàn  yòngsuīyǒubié  érxiāngwéi  tónghuì  yǎnshíděngsuīshì  érshìlebiéqīngděngduōyòng  xiāngwéi  yīngrán  èrchéngyǒuxüéshèngdàomièdìngxiànzàiqiánshí  dùnxiūdàowèiyǒuxüéjiànshēngkōngzhìguǒxiànzàiqiánshí  jiēwéizhí  zhí  èrchéngxüéjiànkōngzhìguǒxiànqiánshí  wéizhí  zhíduàn  shàngqiè  suǒyǒuzhíjiēyǒngxíng  huòyǒngduàn  huòyǒng  kōngzhìguǒxiànqiánshí  yóuzhí  xiāngwéi  jīngshuō  shàng  qièfánnǎoxiànxíng  wéiyǒusuǒsuǒzhìzhàngzài  suǒzhīzhàng  shìxiànfēizhǒng  ěr  fánnǎoyīngzài  zhí  èrchéngděngsuīmíngrǎn  zhūmíngwéirǎn  zhàngzhì  yóumíngyǒu  èrchéngděngshuōmíng  zhàngzhì  shìshúshēngshè  cóngshúshíhéngshíshēng  míngshúshēng  fēishúguǒ  míngtōng  zēngshàngyüán  shèzhě  jiēshè 

yǘnyīngzhīshí  yǎnděngshíyǒubié  shèngjiàozhèngwéidìngliàng  wèibáofànchùchùjīngzhōng  shuōxīnshísānzhǒngbié  míngxīn  liángmíng  lebiémíngshí  shìsānbié  shìsān  suītōngshí  érsuíshèngxiǎn  míngxīn  zhūzhǒng  zhū  míng  yüáncángshíděng  héngshěnliángwèiděng  liùmíngshí  liùbiéjìng  dòngjiànduàn  lebiézhuǎn  léngqiézhōngshuō 


cángshíshuōmíngxīnliángxìngmíngnénglezhūjìngxiāngshìshuōmíngwéishí


yòuchéngjīng  chùchùbiéshuōyǒushí  biéyǒu  zhūchéngjīngshìzhìjiàoliàng  qián广guǎngshuō  zhòngchéng  jiětuōjīngzhōngbiéshuōyǒushí  sòngyán 


rǎnhéngshízhūhuòshēngmièruòjiětuōzhūhuòfēicéngfēidāngyǒu


jīngshìsòngyán  yǒurǎn  cóngshǐlái  fánnǎohéngshēngmiè  wèijiàn  ài  màn  chī  duìzhìdàoshēng  duànfánnǎo  cóng  便biàndejiětuō  ěrshíxiāngyìngfánnǎo  fēiwéixiàn  guòwèi  guòwèiláixìng  shìděngjiào  zhūjiēyǒu  kǒngyàn广guǎngwén  fánshù 


yǐnshèngjiào  dāngxiǎnzhèng  wèijīngshuō  gòngmíng  wēihéngxíng  zhēnshí  ruòshí  yīngfēiyǒu  wèizhūshēng  qiēfēn  hénggòngmíng  zhēnshí  zhàngshènghuìyǎn  shuō 


zhēnxīndāngshēngchángnéngwéizhàngàixíngqiēfēnwèigòngmíng


shìjīngshuōshēnglèi  héngchùzhǎng  míngsuǒmáng  zuìchánxīn  céngxǐngjüé  ruòshēngwèi  yǒuzànmíngshí  便biànwéijīng  shēngwèi  míngyǒuxíngxíng  yīng  liùshíjiēdechéng  yīngjiànduàn  héngrǎn  yǒu  便biànshī  rǎnhénghuòxiāngyìng  míngmínggòng  yǒujiànmànài  fēigēnběnfánnǎo  mínggòngshī  yǒushuō  jiàoxiāngwéi  chúnsuífánnǎozhōng  shuōsān  sān  liùshífánnǎoshè  chùchùjiēshuōrǎnfánnǎohéngxiāngyìng  yīngshuōzhōngmíngshìzhǔ  suīsān  mínggòng  cóngshǐ  héngnèi  céngxǐngchá  chīzēngshàng  jiànděng  yīngmíngxiàngyìng  ruòwéizhǔshí  yīngmínggòng  míng  shī  yǒuchīmínggòngzhě  gòng  wéishíyǒu  ruòěr  shíxiàngyìngfánnǎo  shízhōng  yīngmínggòng  shūshènggòngmíng  fēisuǒjiēmínggòng  wèishíxiàngyìngmíng  shǐhéngxíngzhàngzhēnzhì  shìshèngyòng  shísuǒ  wéishíyǒu  mínggòng  ěr  sānyīngmínggòng  míngshìzhǔ  demíng  huòsānmínggòng  duìchī  qiěshuōmíng  gòngmíngzǒngyǒuèrzhǒng  héngxínggòng  shísuǒ  èrxínggòng  shífēiyǒu  jiāshuō  míngyǒuèr  ruòtānděngzhě  míngxiàngyìngmíng  fēitānděngzhě  míngxíngmíng  shìzhǔxíng  wéijiànsuǒduàn  jīngshuō  zhūshèngyǒuxüé  gòngmíng  yǒngduàn  zàoxīn  fēizhǔxíng  xiūsuǒduàn  忿fènděngjiētōngjiànsuǒduàn  héngxínggòng  suǒ  xínggòng  yǒu 


yòujīngshuō  yǎnwéiyüán  shēngyǎnshí  广guǎngshuōnǎizhìwéiyüán  shēngshí  ruòshí  fēiyǒu  wèishí  yǒuyǎnděngzēngshànggòngyǒusuǒ  shíshìliùshízhōngshè  yīngyǒushìsuǒ  shíruò  níngyǒu  shuōwéisuǒ  fēi  shíyīngsuíniànèrfēnbié  shuōshíyǒuyǒusuǒ  gēnshíérzhuǎn  yǐng  yòushígēntóngjìng  xīnxīnsuǒjüédìngshí  yóu  chéngshí  yǎnděngshí  yǒugòng  xiǎnmíngchù  děngjiànshèzēngshàngshēngsuǒ  chéngliùshísuíshè 


yòujīngshuō  liángmíng  ruòshí  yīngfēiyǒu  wèiruòshíxiànzàiqiánshí  děngjiànmièfēiyǒu  guòwèiláifēiyǒu  liángyòngdìngdechéng  ěr  shuōmíngwéi  ruòwèijiǎshuō  rán  zhèngliáng  jiǎ  ruòwèixiànzàicéngyǒuliáng  ěrshímíngshí  níngshuōwéi  zhībiéyǒu  héngshěnliáng  zhèngmíngwéi  mièjiǎmíng 

yòujīngshuō  xiǎng  mièdìng  rǎnruò  yīngbié  wèièrdìng  mièliùshíxīnsuǒ  shù  ruòrǎnèrdìngzhōngyǒu  èrbié  ruòwèijiāxíngjièděngyǒuchābiézhě  rán  chābiéyīnyóuyǒu  ruòzhě  yīn  shìdìngyīngbiéyǒu 


yòujīngshuō  xiǎngyǒuqíng  shēngzhōng  xīnxīnsuǒmiè  ruòshí  yīngrǎn  wèichángshíliùzhuǎnshí  ruò  zhí便biàn  fēichùyǒuzhě  shēngzhōngdōuzhí  zhí  yīngnièpán  便biànfēishèngxiántóngsuǒyàn  chūhòuyǒu  shìshīzhōngjiānchángshíyǒuguò  láiyǒu  shìshī  fēixiàncháng  yǒuguò  suǒ  néng  xiāngyìng  qiánzhē  cángshí  xǖn  shòuxǖn  biànfēi  yīngbiéyǒurǎn  xiǎngtiānhéngzhí  yóuxiánshèngtóngyàn 


yòujīngshuō  shēngshànrǎnxīnshí  héngdàizhí  ruòshí  yīngyǒu  wèishēnglèisānxìngxīnshí  suīwàizhū  érnèihéngzhí  yóuzhí  lìngliùshízhōngsuǒshīděngnéngwángxiàng  jiāshuō  rǎnwéishízhǐ  wèimièshí  xiānglebiédejiětuō  miè  xiāngjiětuō  yánxiāngzhě  wèijìngxiāngnénglehuànshìděng  yóujiànfēnxiāngfēnsuǒdezài  míngxiàng  shì  yǒuyán 


shìrǎnshìshízhīsuǒwèimièshíshízhōngtuō


yòushànxīnshí  ruòzhí  yīngfēiyǒulòu  xiāngzhōngliùshífánnǎo  shànděng  láiyüánfēiyǒu  fēiyóuhuòchéngyǒulòu  yóujiěchénglòu  yòushuōbiéyǒusuímián  shìxiāngyìng  xiànxiāng  yóushànděngchéngyǒulòu  fēishíyǒuchéng  shuōcóngyǒulòuzhǒngshēngshànděng  chéngyǒulòu  zhǒngxiānyīn  chéngyǒulòu  fēiyóulòuzhǒngchéngyǒulòu  xüélòuxīnchéngyǒulòu  suīyóufánnǎoyǐnshīděng  ér  fēiyǒulòuzhèngyīn  yǒulòuyán  biǎolòu  yòufēifánnǎoyǐn  dechéngyǒulòu  ránzhūyǒulòu  yóushēnxiànxíngfánnǎo  shēngmiè  xiāngzēng  fāngchéngyǒulòu  yóuxǖnchéngyǒulòuzhǒng  hòushíxiànyǒulòuchéng  shēngrán  yǒuxüéěr  xüéyǒulòu  suīfēilòuércóngxiānshíyǒulòuzhǒng  chéngyǒulòuwéi  yóuyǒuhéngzhí  lìngshànděngyǒulòuchéng  ruò  dìngfēiyǒu  zhībiéyǒushí 


zhèngyǒushíshènduō  suíshèchénglüèshùliùzhǒng  zhūyǒuzhìzhěyīngsuíxìnxüé  rányǒujīngzhōngshuōliùshízhě  yīngzhīshìsuízhuǎnmén  huòsuísuǒliùgēnshuōliù  érshílèibiéshíyǒuzhǒng 


shìshuōèrnéngbiàn  sānnéngbiàn  xiāngyǘn  sòngyüē 


 sānnéngbiàn  chābiéyǒuliùzhǒng  lejìngwéixìngxiàng  shànshànfēi


lùnyüē  zhōngliángnéngbiànshíhòu  yīngbiànlejìngnéngbiànshíxiàng  shíchābiézǒngyǒuliùzhǒng  suíliùgēnjìngzhǒnglèi  wèimíngyǎnshí  nǎizhìshí  suígēnmíng    wèishǔzhùgēn  suīliùshíshēnjiēzhuǎn  ránsuígòngshímíng  shíshēn  xiānglànguò  huòwéi  míngshí  biànshímíng  xīnfēi  huòmíngshí  nǎizhìshí  suíjìngmíng  shùnshí  wèiliùjìng  lebiémíngshíděngshí  wéileděng  shítōngnéngleqiè  huònénglebié  shímíng  liùshímíng  xiānglànshī  hòusuíjìngliùshímíng  gēnwèizàishuō  ruòdezài  zhūgēnyòng  gēnshí  yüánqièjìng  dànsuígēn  xiānglànshī  zhuāngyánlùnshuō  láigēn  jiējìngzhuǎnzhě  qiěxiǎntónglèijìngshuō  jīngshuō  chéngsuǒzuòzhì  jüéyǒuqíngxīnxíngchābié  sānhuà  zuòděng  ruòbiànyüán  néng  ránliùzhuǎnshí  suǒsuǒyüán  xiǎnchéng  shuō  qiánsuí便biàn  shuōsuǒ  suǒyüánjìng  便biàndāngshuō 


yánlejìngwéixìngxiāngzhě  shuāngxiǎnliùshíxìngxíngxiàng  shílejìngwéixìng  yòngwéixíngxiāng  yóujiānshìsuǒbiémíng  nénglebiéjìngmíngwéishí  jīngshuō  yǎnshíyǘn  wèiyǎngēnlebiézhū  广guǎngshuōnǎizhìshíyǘn  wèigēnlebiézhū  jīngqiěshuōgòngsuǒ  wèizhuǎnwèijiànfēnsuǒle  suǒleqiánshuō 


liùzhuǎnshíxìngshè  wèishàn  shàn  fēi  xìngshè  fēizhě  wèi  fēishànshàn  míngfēi  néngwèishìshìshùn  míngwéishàn  réntiānguǒ  suīshìnéngwéishùn  fēishì  míngshàn  néngwèishìshìwéisǔn  míngshàn  èguǒ  suīshìnéngwéiwéisǔn  fēishì  fēishàn  shànshànsǔnzhōng  bié  míng  liùzhuǎnshí  ruòxìnděngshíxiāngyìng  shìshànxìngshè  cánděngshíxiàngyìng  shànxìngshè  xiāngyìng  xìngshè  yǒuliùshí  sānxìng  tóngwàiménzhuǎn  xiāngwéi  shíyóushídǎoyǐn  shēngtóngjìng  chéngshànrǎn  ruòshísānxìngshēng  shíěrshíyīngtōngsānxìng  便biànwéizhèng  dìng  jiāděngshuō  cángshíshízhuǎnshíxiàngyìngsānxìngzhě  duōniàn  shuōxīnfēishēngmiè  xiāngwéiguò  yǒuliùshí  sānxìngróng  shuàiěrděngliúyǎnděngshí  huòduōhuòshǎoróng  shísuīdìngshēng  érshànxìngděngtóng  qiánsuǒshènán  tángjüān  jiāshuō  ruòshēngyüáncóngdìngzhě  dìngxiāngyìngshízhuǎn  ěrshíshēng  fēiwéidìngxiāngyìngshínéngshēng  ruòěrzhě  yīnshēnglǐngshòu  yīngchūdìng  fēishēngshí便biànchūdìng  lǐngshòushēng  ruòyǒuwàng  hòushífāngchū  zàidìngěrshí  shuàiěrwénshēng  yīngfēishàn  wèizhuǎnzhě  shuàiěrduòxīn  dìng  yóuchéngzhèngshí  fēidìngshànděngxìngtóng  zhūchùdànyánshí  yüánjìng  shuōtóngxìng  lùnshuō  děngyǐnwèizhōngshízhě  duōfēnshuō  ruòshízhōng  sānxìngzhuǎn  suípiānzhù  xìngtóng  piānzhùzhě  便biànxìng  liùzhuǎnshí  sānxìngróng  zàiwèi  wéishànxìngshè  xīnděng  dàoshè  yǒngmièchúlùnzhǒng 

liùshíxīnsuǒxiāngyìngsòngyüē 


 xīnsuǒbiànxíng  biéjìngshànfánnǎo  suífánnǎodìng  jiēsānshòuxiāngyìng


lùnyüē  liùzhuǎnshí  zǒngliùwèixīnsuǒxiāngyìng  wèibiànxíngděng  héngxīn  xīnxiāngyìng  shǔxīn  míngxīnsuǒ  shǔ  suǒmíng  xīnsuǒyüán  wéizǒngxiàng  xīnsuǒ  biéxiàng  zhùchéngxīnshì  xīnsuǒmíng  huàshī  zuòtiáncǎi  jiāshuō  shínénglebiéshìzhīzǒngxiàng  zuòlesuǒwèiliǎoxiàng  zhūxīnsuǒsuǒbiéxiàng  chùnéngleděngxiàng  shòunéngleshèshòuděngxiàng  xiǎngnéngleyánshuōyīnxiàng  nénglezhèngyīnděngxiàng  zuòděngmíngxīnsuǒ  biǎoxīnsuǒyüánzǒngxiàng  chùshuō  néngleshìxiàng  shèngjiělejüédìngshìxiàng  niànnénglechuànshìxiàng  dìnghuìleshīděngxiàng  yóujìng  shànrǎnděng  zhūxīnsuǒ  jiēsuǒyüán  jiānbiéxiàng 


suīzhūxīnsuǒmíng  éryǒuliùwèizhǒnglèichābié  wèibiànxíngyǒu  biéjìng  shànyǒushí  fánnǎoyǒuliù  suífánnǎoyǒuèrshí  dìngyǒu  shìliùwèi  shí  qièxīnzhōngdìngde  yüánbiébiéjìngérshēng  wéishànxīnzhōngdeshēng  xìngshìgēnběnfánnǎoshè  wéishìfánnǎoděngliúxìng  shànrǎnděngjiēdìng  ránjiālùnliùwéi  fánnǎosuífánnǎoshìrǎn  qiè  biànchābié  wèiqièxìng    shí    zhōngbiànxíngqiè  biéjìngwéiyǒuchūèrqiè  shànwéiyǒu  wèiqiè  rǎnjiē  dìngwéi  wèiqièxìng  yóuwèizhǒnglèichābié 


liùzhuǎnshí  tuōdìng  jiēróngsānshòuxiāngyìngjiēlǐngshùnwéifēièrxiāng  lǐngshùnjìngxiàng  shìyüèshēnxīn  shuōmíngshòu  lǐngwéijìngxiàng  shēnxīn  shuōmíngshòu  lǐngzhōngróngjìngxiàng  shēnxīn  fēifēiyüèmíngshòu 


shìsānshòu  huòfēnèr  shíxiàngyìng  shuōmíngshēnshòu  biéshēn  shíxiàngyìng  shuōmíngxīnshòu  wéixīn  yòusānjiētōngyǒulòulòu  shòuyóulòu  huòfēnsān  wèijiànsuǒduàn  xiūsuǒduàn  fēisuǒduàn  yòuxüé  xüé  fēièr  wéisān  huòzǒngfēn  wèishàn  shàn  yǒuèrshòu  yǒusānshòu  róngfēn  shí  rènyǜntānchī  chúnzhōng  rènyǜnfánnǎo  zhě  shì  jiērónggēnxiāngyìng  jiālùnshuō  ruòrènyǜnshēngqièfánnǎo  jiēsānshòuxiànxíng  ruòtōngqièshíshēnzhě  biànqiègēnxiāngyìng  tōngqièshíshēnzhě  qiègēnxiāngyìng  lùnshuō  ruòjiè  rènyǜnfánnǎo  èxíngzhě  shìshàn  suǒjiēshìyǒu  zhīsānshòuróngyǒu  huòzǒngfēn  wèi    yōu    shè  sānzhōngfēnèrzhě  yüèshēnxīnxiāng  yóufēnbiéyǒufēnbié  yóuzhòngqīngwēiyǒuchābié  fēnèrzhě  fēifēiyüèxiāng  fēnbié  píngděngzhuǎn 


zhūshìyüèshòu  shíxiàngyìng  héngmíngwéi  shíxiàngyìng  ruòzàijiè  chūèrjìng  jìnfēnmíng  dànyüèxīn  ruòzàichūèrjìnggēnběn  míngmíng  yüèshēnxīn  ruòzàisānjìng  jìnfēngēnběnmíng  ānjìngyóuzhòngfēnbié  zhūshòu  shíxiàngyìng  héngmíngwéi  shízhě  yǒuwéiyōu  xīn  zhūshèngjiàoshuō  língshòumíngyōugēn  jiālùnshuō  shēngzhōngzhūyǒuqínglèi  shújiànyǒushúshēng  yōuxiāng  yòushuōxǘnyōu  fēnguǐ  bàngshēngěr  zhīyóuzhònglíngshòu  shàngmíngwéiyōu  kuàngqīngzhě  yǒutōngèr  réntiānzhōngzhě  héngmíngwéiyōu  fēiyóuzhòng  bàngshēngguǐjiè  míngyōumíng  shòuchúnshòu  yǒuqīngzhòng  luòjiāzhōng  wéimíngwéi  chúnshòuyóuzhòng  fēnbié  jiālùnshuō  ruòrènyǜnshēngqièfánnǎo  jiēsānshòuxiànxíng  广guǎngshuōqián  yòushuōshēngjiājiàn  wéixìng  biānzhíjiàn  yīngzhīěr  shòu  fēiyōugēnshè  lùnshuōyōugēnfēi  yòujiāshuō  zhūgēn  sānxiànxíng  dìngchéngjiù  chúnguǐjiè  bàngshēngěr  sāndìngshìyōugēn  chéngxiànxíngshè  shè  dìngchéng  nìngzhīwénwéishuōshòu  yīngshuōdìngchénggēn  liùshíyǒushí  yīnglùnwéishuōshòu  tōngshuōgēn  yīn  yòuruòlùnshòushuō  shuōdìngchénggēn  ruòwèishíxiāng  dìngshuōyōugēnwéizhě  shēngmēnjüé  níngyǒuyōugēn  yǒuzhígēnwéizhě  tóng  shèzhíxíngwéizhě  rán  xíngdìng  èzhāo  róngxíng  yóuè  lìnggēnménhéngshòu  dìngchéngyǎnděng  yǒuxíng  yòng  fēijiànzhōng  yǒuqiúyínshì  yóudìngshìshègēn  shíshèxiāngyìng    yüèmíng  yǒugēn  chù  míng  yǒuyōugēn  sānyán  dìngyōu  chùshuōyǒuděngliú  yīngzhīsuízhuǎnshuō  huòtōngshuōshòuchù  shú  míngchún  ránzhūshèngjiào  língshòumíngyōugēnzhě  duōfēnshuō  huòsuízhuànmén  xiāngwéiguò  jiālùnshuō  shēngzhōngzhūyǒuqínglèi  shújiànyǒushúshēng  yōuxiāng  yòushuō  xǘnyōu  fēnguǐ  bàngshēngěrzhě  suízhuànmén  yòugēnshízhě  shìyōulèi  jiǎshuōwéiyōu  huògēnsǔnshēnxīn  suīgēnshè  érmíngyōu  jìnfēnshēnxīn  suīshìgēn  érmíng  xiǎnyánglùnděngxiǎn  ránwèizhì  dìnggēn  shuōwéiyǒushígēn  yóuyīngzhīlíngshòu  chúnshòuchùgēnshè  děngshèngjiàochābiéduōmén  kǒngwénzēng广guǎng  fánshù 

yǒuliùshí  sānshòu  jiēwàiménzhuǎn  xiāngwéi  shí  tóngsuǒyüán  sānshòu  yīngěr  便biànwéizhèng    jiāděngshuō  cángshíshízhuǎnshíxiàngyìngsānshòuzhě  duōniàn  shuōxīnfēishēngmiè  xiāngwéiguò  yǒuliùshí  sānshòuróng  shùnwéizhōngjìngróngshòu  dìngshòutóng  piānzhùjìngshòu  piānzhùzhě便biànshè  yóuliùshísānshòuróng  zàiwèi  wéishè  zhūduànyōushì 


qiánsuǒlüèbiāoliùwèixīnsuǒ  jīnyīng广guǎngxiǎnchābiéxiàng  qiěchūèrwèixiāngyǘn  sòngyüē 


 chūbiànxíngchùděng  biéjìngwèi  shèngjiěniàndìnghuì  suǒyüánshìtóng


lùnyüē  liùwèizhōngchū  biànxíngxīnsuǒ  chùděng  qián广guǎngshuō  biànxíngxiāngyǘnyīngzhī  yóujiàowéidìngliàng  zhōngjiàozhě  jīngyán  yǎnwéiyüán  shēngyǎnshí  sānchù  chùshēng  yǒushòuxiǎng  nǎizhì广guǎngshuō  yóuchùděng  shìbiànxíng  yòujīngshuō  ruògēnhuài  jìngjièxiànqián  zuòzhèng  fāngnéngshēngshí  jīngyán  ruòzuò  lebié  ruòlebié  zuò  shìèr  hénggòng  nǎizhì广guǎngshuō  yóuzuòshìbiànxíng  děngshèngjiàochéngzhèngfēi  wèishí  yǒusān  dìngshēngchù  yóuchùyǒu  ruòchùzhě  xīnxīnsuǒyīngchùjìng  zuòyǐnxīnlìngjìng  ruòzhě  xīnyīng  shòunénglǐngshùnwéizhōngjìng  lìngxīnděnghuānlíngshèxiàng  xīnshí  suí  xiǎngnéngānjìngfēn  ruòxīnshíxiǎngzhě  yīngnéngjìngfēnxiàng  lìngxīnzhèngyīnděngxiàng  zàozuòshànděng  xīnwèi  suí  yǒu  yóuzhèngzhīchùděng  xīnyǒu  shìbiànxíng  fēibiànxíng  zhìdāngshuō 


biéjìngzhě  wèizhìhuì  suǒyüánjìngshìduōfēntóng  liùwèizhōng  chūshuō 


yǘnwéi  suǒjìng  wàngwéixìng  qínwéi  yǒusuǒ  wèixīnjìng  xīnshì  jiànwénděng  yǒuwàng  yànshì    wàngbié  fēiyǒu  dànqiú  shí  xīn  fēiyànshì  yàn  zhōngróngjìng  xiàng  yüánxīnshì  ruòwàng  yǒusuǒ  wèisuǒqiújìng  xīnyàn  qiúděng  yǒuwàng  zhōngróngjìng  xiàng  yüánxīnyànshì  ruòqiú    yǒusuǒ  wèiguānjìng  qièshì  guāncházhě  yǒuwàng  ruòguān  suíyīnjìngshì  rènyǜnyüánzhě  qüán  yóu  fēibiànxíng  yǒushuōyàoyóuwàngjìng  zhūxīnxīnsuǒfāngsuǒyüán  jīngshuōwéizhūběn  shuōrán  xīnděngjìng  yóuzuò  zhūshèngjiàoshuō  zuòxiànqián  néngshēngshí  céngchùshuō  yóunéngshēngxīnxīnsuǒ  shuōzhūàiwéigēnběn  xīnxīnsuǒjiēyóuàishēng  shuōwéizhūběnzhě  shuōsuǒqièshì  huòshuōshànnéngzhèngqín  yóuzhùchéngqièshànshì  lùnshuōqínwéi 


yǘnshèngjiě  jüédìngjìngyìnchíwéixìng  yǐnzhuǎnwéi  wèixiézhèngděngjiàozhèng  suǒjìngshěnjüéyìnchí  yóuyüánnéngyǐnzhuǎn  yóujìng  shèngjiěqüán  fēishěnjüéxīn  shèngjiě  yóushèngjiěfēibiànxíngshè  yǒushuōxīnděngjìngshí  ài  jiēyǒushèngjiě  shuōfēi  suǒzhě  néngàizhězhū  suǒàizhěxīnděng  shèngzhěgēnzuò  ruòyóu  shèng  yīngdài  便biànyǒuqióngshī 


yǘnwéiniàn  céngjìng  lìngxīnmíngwàngwéixìng  dìngwéi  wèishùchícéngsuǒshòujìng  lìngwàngshī  néngyǐndìng  céngwèishòulèijìngzhōng  qüánniàn  shècéngsuǒshòu  néngmíng  niànshēng  niànfēibiànxíngsuǒshè  yǒushuōxīnniàn  néngwéihòushíniànyīn  shuōfēi  hòushíyǒuchīxìnděng  qiányǒu  qiánxīnxīnsuǒ  huòxiǎngshì  wéihòushíniànyīn 


yǘnwéidìng  suǒguānjìng  lìngxīnzhuānzhùsànwéixìng  zhìwéi  wèiguānshīfēijìngzhōng  yóudìnglìngxīnzhuānzhùsàn  便biànyǒujüézhìshēng  xīnzhuānzhùyán  xiǎnsuǒzhù便biànnéngzhù  fēiwéijìng  ěr  jiàndàoguānzhū  qiánhòujìngbié  yīngděngchí  ruòxīnzhuānzhùjìngwèi  便biàndìng  fēibiànxíng  yǒushuōěrshíyǒudìng  dànxiāngwēiyǐn  yīngshuōchéngyán  ruòdìngnénglìngxīnděng  tóngjìng  shìbiànxíng  rán  shìchùyòng  ruòwèidìng  lìngchàqǐngxīnyüán  biànxíngshè  yīng  chàxīn  suǒyüán  ruòyányóudìng  xīnsuǒyüán  biànxíngshè  fēi  zuòlìngxīnsuǒyüán  yǒushuōdìng  shìxīn  jīngshuōwéixīnxüé  xīnjìngxìng  fēichéngzhèng  dìngshèxīn  lìngxīnjìng  shuōyán  gēnjüézhīdàozhīděngshè  niànhuìděng  fēixīn 

yǘnwéihuì  suǒguānjìngjiǎnwéixìngduànwéi  wèiguānshīfēijìngzhōng  yóuhuìtuīqiúdejüédìng  fēiguānjìng  mèixīnzhōngjiǎn  fēibiànxíngshè  yǒushuōěrshíyǒuhuì  dànxiāngwēiyǐn  tiānàinìngzhī  duìshuōwéi  zhūduì  zhǎnzhuǎnxiāngwéi  děngzhíwéidìngliàng  wéichùděngjīngshuōbiànxíng  shuōshífēijīng  yīngzhí  ránděng  fēichùděng  dìngfēibiànxíng  xìntānděng  yǒu  dìngxiāng  suíshí  yǒu  yǒudìng  jiāshuō  qièzhòng  hòuèr  yòushuō  yüánjìngshēng  suǒyüánnéngyüánfēidìng  yīngshuō  huòshí  wèisuǒ  wéiwàng  huòjüédìng  wéiyìnjiě  huòcéng  wéiniàn  huòsuǒguān  wéizhuānzhù  wèimèilèi  wéizhǐsànxīn  suīzhuānzhùsuǒyüán  érnéngjiǎn  shìgòngzhīyǒudìnghuì  jiāxíngwèi  shǎoyǒuwén  shuōděngchí  yüánsuǒguānjìng  huòduōfēn  shuōshìyán  wàngtiān  zhuānzhùjìng  tānchēnděng  yǒudìnghuì  zhūshìděng  lèishífánhuòsuǒguān  wéijiǎn  wèizhuānzhù  chísàntuīqiú  huòshíèr  wèisuǒjüédìngjìngzhōng  shèngjiě  huòsuǒcéngjìngzhōng  niàn  shìnǎizhìsuǒguānjìng  dìnghuì  yǒushíèr  huòshísān  wèisuǒjüédìngcéng  jiěniàn  shìnǎizhìcéngsuǒguān  niàndìnghuì  yǒushísānhuòshí  wèisuǒjüédìngcéngsuǒguānjìngzhōng  qiánzhǒngshìnǎizhìdìngcéngsuǒguānjìngzhōng  hòuzhǒng  yǒuhuòshí  wèisuǒjüédìngcéngsuǒguānjìngzhōng  zhǒng  shìděng  zǒngbiéyǒusānshí  huòyǒuxīnwèi  jiē  fēijìng  shuàiěrduòxīn  cángshí  lèifēi


shí  biéjìng  suíwèiyǒu  qiánshuō  liùshí  zhūwèiróng  zhuǎnwèizhuǎn  jiēzhē  yǒushíjiē  yüánjìng  wàng  néngshěnjüé  yìnchí  héngxīnjìng  zhuī  xìngsàndòng  zhuānzhù  néngtuīduó  jiǎn  yǒushí  róngyǒu  suījìngzēngshàngwàng  éryǒuwēilièjìng  jìngsuīzēngshàngshěnjüé  éryǒuwēilièyìnjìng  suīmíngcéngjìng  éryǒuwēilièniànjìnglèi  suīzuòniànjìng  éryǒuwēilièzhuānzhù  zhēděngyǐn  shuōxìngsàndòng  fēizhēděngchí  róngyǒudìng  suīsuǒyüánnéngtuīduó  éryǒuwēilièjiǎn  yóushèngjiàoshuōyǎněrtōng  shìyǎněrshíxiàngyìngzhìxìng  sānzhǔn    yǒuhuìshī  wèizàiwèi  huòdezàishí  dìngyǒu  guānzhūjìng  jiǎn  yìnjìngshèngjiě  chángjiǎn  céngshòu  niànjiǎn  yòushíyüánsānshì  láiyǒudìngxīn  shíjiēyǒuzuòshìzhì  biéjìng  shòuxiāngyìng  yǒusān  chúyōushòu  èrjìngfēisuǒ  tōng  wéichúshòu  shěnjüéděngshí  yǒuqiè  shòuxiāngyìng  lùnshuōyōugēn  shàngchóulíngqiúzhèng  chúnshòuchù  qiújiětuō  yǒugēn  qiánshuō  lùnshuōtānài  yōuxiāngyìng  tānài  yǒu  gēnyǒushíxiàngyìng  shěnjüéděng  jiù  yòushí  yǒuwēiyìnjìngděng  qiánshuō  yóuděng  shòuxiāngyìng  xìngjièxüéděng  zhūménfēnbié  yīng